Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hỏi: Theo nghị định 15/2022/NĐ-CP thuế suất thuế GTGT một số mặt hàng giảm 2% từ 01/02/2022 đến 31/12/2022; sang ngày 01/01/2023 thuế suất không còn giảm sẽ trở về 10%; Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng lắp đặt xin được hỏi: 1//Hồ sơ khối lượng nghiệm thu được chủ đầu tư ký duyệt năm 2022 nhưng qua năm 2023 mới lên bảng giá trị quyết toán thì VAT áp dụng là 10% hay 8% ? 2/Công trình thi công và Quyết toán được lập trong thời gian được giảm thuế GTGT (theo ND 15/2022/ND-CP) có ghi VAT là 8%, nhưng qua năm 2023 mới được chủ đầu tư ký duyệt, vậy năm 2023 khi phát hành hóa đơn GTGT chúng tôi vẫn ghi VAT 8% theo giá trị quyết toán đã lập có được Tổng Cục Thuế chấp nhận không? 3/Hóa đơn điện tử phát hành tính theo ngày cấp mã của cơ quan thuế, nếu qua sau ngày 31/12/2022 chúng tôi mới nhận được hồ sơ quyết toán được duyệt của cuối năm 2022 có ghi VAT là 8% vậy chúng tôi có được Tổng Cục Thuế cho phép phát hành hoá đơn VAT 8% trong năm 2023 không? Rất mong giải đáp thắc mắc từ Quý cơ quan. Trân trọng
13/02/2023
Trả lời:

- Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm thuế quy định giảm thuế giá trị gia tăng.

        + Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

        “Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

        1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

        …

       2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

       a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.…”

      + Tại Điều 3 quy định hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

      “Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

      1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022…”

      - Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

       + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

       “Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ

       1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…”

        + Tại điểm c khoản 4 Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn.

        “4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

         …

         c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

        - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định

        + Tại Khoản 5 Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT.

        “Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

        …

        5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

       - Căn cứ Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:

       “Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

        1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

        a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;

        …

        3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

        4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

        a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;

       …”

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế trả lời nguyên tắc cho Bà như sau:

Trường hợp, Công ty ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp Công ty lập hóa đơn GTGT sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Bà Mai Thanh Hiền căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn cho Bà Mai Thanh Hiền biết để thực hiện./.

Gửi phản hồi: