Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính Gửi : BỘ TÀI CHÍNH Ngày 08/12/2023 tôi có đến văn phòng AIA Thái Nguyên xin cắt code. Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng có phê duyệt của AD/XH/BH nguyễn Thị Hoa Biên nhận kiểm tra hồ sơ đại lý : Nội dung ghi " Anh chị đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc, hợp đồng đại lý dự kiến sẽ được chấm dứt vào ngayf05/02/2024. Nhưng cho đến nay ngày 13/3/2024 tôi vẫn chưa được công ty AIA cắt code như đã hứa.(Mã đại lý của tôi là 970042729) Nay tôi làm đơn này Kính mong Bộ Tài Chính quan tâm , xem xét phía công ty AIA thực hiện cắt code cho tôi . Không cản trở đại lý muốn cắt code Tôi xin cảm ơn!
23/05/2024
Trả lời:

Căn cứ quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của công dân như sau:

1. Về quy định pháp luật

- Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 quy đinh: Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi môủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

- Khoản 3 Điều 126 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, đại lý bảo hiểm;

- Điểm d khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm như sau:

“ 2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có các nghĩa vụ sau đây:

d) Thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã giao kết;”

- Điểm a khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm như sau: “2. Đại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ sau đây: a) Thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;”

2. Đề nghị công dân phối hợp với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) để giải quyết theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý và quy định pháp luật có liên quan.

Gửi phản hồi: