Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, tôi là kế toán kiêm nhiệm của phòng quản lý đô thị huyện, tôi muốn hỏi về phụ cấp kiêm nhiệm chi phí quản lý dự án: Ngày 08/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (thay thế Thông tư số 72/2017/TT-BTC, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022) quy đinh như sau: “Điều 3. Sử dụng các khoản thu 1. Chủ đầu tư, BQLDA do chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện. Căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA (nếu có). Tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án phải được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho BQLDA của chủ đầu tư.” Hiện nay, đối với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập không có quy định về chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án. --->Như vậy, cho tôi hỏi thì chi phí quản lý dự án có thể chi những khoản nào đối với chủ đầu tư tự quản lý dự án và chủ đầu tư tự ra quyết định phê duyệt dự toán thu chi trong nội dung có chi kiêm nhiệm phụ cấp quản lý dự án thì có đúng không? Xin cảm ơn!
13/10/2023
Trả lời:

Về phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại Ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công do chủ đầu tư thành lập:

Tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP), quy định:

Điều 30. Chi phí quản lý dự án

2. Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng.”

Như vậy, nội dung chi phí quản lý dự án theo quy định nêu trên không có nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án.

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và việc chủ đầu tư thành lập Ban QLDA đảm bảo đúng quy định (theo ý kiến của Bộ Xây dựng) thì việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC và nội dung chi phí quản lý dự án được quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; theo đó không quy định nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại Ban QLDA.

Do vậy, đề nghị Độc giả căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về phụ cấp kiêm nhiệm, đề nghị Độc giả có văn bản gửi Bộ Nội vụ và Bộ Lao động và Thương binh Xã hội để được xem xét, giải quyết./.

Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào những quy định nêu trên để thực hiện

Gửi phản hồi: