Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty chúng tôi là nhà đầu tư thực hiện Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp mở rộng đường trục xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Đến nay, chúng tôi đã thực hiện xong dự án trên và đang trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán làm căn cứ để quyết toán hợp đồng BT.

Tuy nhiên, liên quan đến thẩm quyền phê duyệt quyết toán và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án theo hình thức hợp đồng BT có một số nội dung vướng mắc như sau đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn:

- Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng đường trục xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 05/2/2016; theo quyết định cơ quan nhà nước được ủy quyền là UBND huyện Yên Phong được tổ chức thực hiện như sau:

“Điều 2: Tổ chức thực hiện 1. Giao UBND huyện Yên Phong là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án, có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17.03.2015 của Chính phủ.

- Tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng dự án theo quy định. –

 Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao và các quy định của pháp luật có liên quan…”.

Theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 05/02/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ thực hiện ủy quyền cho UBND huyện Yên Phong ký kết và thực hiện hợp đồng dự án mà không ủy quyền phê duyệt quyết toán.

- Theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) của dự án được ký kết ngày 12.05.2016 giữa UBND huyện Yên Phong và nhà đầu tư; thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2019. Do vậy, dự án trên thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

- Tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 25 Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23.03.2016 của Bộ Tài chính quy định: "3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong trường hợp được UBND cấp tỉnh ủy quyền ký và thực hiện hợp đồng dự án.

4. Cơ quan thẩm tra quyết toán:

a. Đối với dự án do Bộ, ngành quản lý: Đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành tổ chức thẩm tra.

b. Đối với dự án do UBND cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính thực hiện thẩm tra;  c, Đối với dự án do UBND cấp huyện ký và thực hiện hợp đồng dự án: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm tra.”

- Ngày 28.9.2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2018/TT-BTC thay thế Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016, theo Khoản 3, Khoản 4, Điều 24 quy định: “3. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện trong trường hợp được UBND cấp tỉnh ủy quyền ký, thực hiện hợp đồng dự án và phê duyệt quyết toán.

4. Cơ quan thẩm tra quyết toán:

a. Đối với dự án do bộ, ngành quản lý: Đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành tổ chức thẩm tra.

b. Đối với dự án do UBND cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính thực hiện thẩm tra.

c. Đối với dự án do UBND cấp huyện được ủy quyền phê duyệt quyết toán: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm tra.”

Đồng thời, tại Khoản 3, Điều 26, Thông tư 88/2018/TT-BTC quy định điều khoản chuyển tiếp: “3. Đối với các hợp đồng dự án đã được ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng dự án. Trường hợp dự án được Chính phủ cho phép điều chỉnh dự án thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này, đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.”

Dự án trên được ký kết hợp đồng ngày 12/05/2016 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018.

- Để biết được cơ quan nào thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán theo đúng quy định, Công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn nội dung vướng mắc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của dự án nêu trên là Chủ tịch UBND cấp tỉnh hay Chủ tịch UBND cấp huyện và cơ quan thẩm tra quyết toán của dự án trên là Sở Tài chính hay Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện?

Công ty chúng tôi rất mong sớm nhận được hướng dẫn các nội dung vướng mắc nêu trên để chúng tôi thực hiện quyết toán dự án theo đúng quy định.

Xin trân trọng cám ơn Quý cơ quan!

24/07/2023
Trả lời:

Liên quan đến thẩm quyền phê duyệt quyết toán và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng đường trục xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo hợp đồng BT: Bộ Tài chính có văn bản số 6400/BTC-ĐT ngày 20/6/2023 (kèm theo) gửi Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.


220623-17_638257888244653966_6400_21062023_164954.pdf
Gửi phản hồi: