Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Văn Phòng Chính phủ và Bộ Tài chính. Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp & PTNT hiện đang được giao quản lý và triển khai thực hiện một số dự án Nông nghiệp&PTNT; trong quá trình thực hiện chúng tôi có vướng mắc rất mong được Văn Phòng Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn, cụ thể như sau: Dự án Xây dựng trụ sở làm việc của một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tại quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 và kế hoạch vốn đã phân bổ cho dự án được 0,8 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 256/ QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, TKBVTC-DT công trình Xây dựng trụ sở làm việc của một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT ; Sở Nông nghiệp &PTNT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và Ban quản lý dự án đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn với giá trị hợp đồng là 0,9 tỷ đồng. Đơn vị tư vấn đã thực hiện khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình và hồ sơ thiết kế đã được Sở Xây dựng ra báo cáo thẩm định, tuy nhiên do chưa có nguồn vốn đủ để bố trí cho dự án nên từ năm 2012 đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Chúng tôi mong Bộ Tài chính trả lời giúp phần chi phí lập TKBVTC-DT công trình có được thanh toán cho đơn vị tư vấn không khi mà hồ sơ thiết kế - dự toán đã được Sở Xây dựng thẩm định nhưng chưa được cấp quyết định đầu tư phê duyệt do chưa có nguồn vốn. Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp & PTNT kính mong Văn Phòng Chính phủ và Bộ Tài chính quan tâm sớm hướng dẫn để đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
29/03/2022
Trả lời:

Theo báo cáo của độc giả, do chưa có nguồn để bố trí cho dự án nên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, các khoản chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền giao; ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính, dư toán chi ngân sách làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

          - Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, số vốn đầu tư công giải ngân cho nhiệm vụ, dự án trong năm cho các công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không vượt vốn kế hoạch trong năm đã bố trí cho dự án.

          Căn cứ các quy định trên, trường hợp dự án chưa được tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm thì chưa có căn cứ để thanh toán vốn cho dự án theo quy định.

Trường hợp dự án đã được tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm thì hồ sơ pháp lý để kiểm soát, thanh toán vốn đối với thực hiện dự án được thực hiện theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đề Quý Độc giả nghiên cứu và thực hiện./.

Gửi phản hồi: