Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
“Điều 25. Ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

1. Cụm công nghiệp là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

2. Việc áp dụng các ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế, pháp luật về tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật quy định các mức ưu đãi khác nhau thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất.”

Căn cứ theo Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì các dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được “Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới”.

Cho tôi hỏi, vậy sau khi Nghị định 32/2023 NĐ-CP được áp dụng từ 01/05/2024 thì các dự án đầu tư trong Cụm công nghiệp có được ưu đãi miễn giảm theo danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn áp dụng theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP không?

05/06/2024
Trả lời:
Gửi phản hồi: