Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính, theo Công văn Hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót theo Công văn 2397/CTBNI-KKKTT của Cục Thuế Bắc Ninh, nếu khai sót hóa đơn ở kỳ nào phải quay lại khai hóa đơn sót ở kỳ hóa đơn đó. Rồi điều chỉnh tăng, giảm ở kỳ hiện tại. Còn 1 điều luật hướng dẫn Trường hợp Công ty phát hiện hoá đơn đầu vào các tháng trước chưa kê khai thì Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế ở kỳ hiện tại theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ. Vậy công văn với Luật chồng chéo nhau, vậy có giải pháp nào cho doanh nghiệp để đỡ lăn tăn về vấn đề này hông ạ, nếu theo công văn của cục Thuế Bắc Ninh thì doanh nghiệp lại thêm phần việc tra hóa đơn trên tổng cục thuế, nhưng có trường hợp hóa đơn không cấp mã, tùy theo doanh nghiệp, có doanh nghiệp tới quý mới gửi bảng kê lên tổng cục thuế, vậy doanh nghiệp nhận hóa đơn làm sao để kiểm soát được hóa đơn đầu vào cho những trường hợp này ạ. Và có cách nào để tối ưu hồ sơ khai thuế GTGT cho kế toán doanh nghiệp hông ạ. Xin chân thành cảm ơn
30/08/2023
Trả lời:

Về vấn đề này, Phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT của Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định:

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Căn cứ theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

…”

- Căn cứ khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định nguyên tắc kê khai thuế GTGT:

8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sót hóa đơn đầu vào thì được lập tờ khai bổ sung để khai vào kỳ gốc phát sinh hóa đơn sai đó.

Như vậy, từ Luật đến Nghị định, Thông tư quy định về khai sót hóa đơn đầu vào là thống nhất, không chồng chéo như độc giả phản ánh./.

Gửi phản hồi: