Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài Chính Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị tự chủ nhóm 1), thực hiện chế độ kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC. Theo các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn: - Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật (khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công). -) Tại Điều 29 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nêu: “Điều 29. Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước 1. Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước trong trường hợp thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức. 2. Tài sản giao cho cơ quan Nhà nước sử dụng bao gồm: a) Tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng, mua sắm; b) Tài sản thu hồi theo quy định tại điều 41 của Luật này; c) Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước quy định tại Mục 1 Chương VI của Luật này; d) Tài sản được xác lập quyển sở hữu toàn dân quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này; đ) Đất được giao để xây dựng trụ sở theo quy định của pháp luật về đất đai; e) Tài sản khác theo quy định của pháp luật. 3. Thẩm quyền quyết định giao tài sản công được thực hiện theo phân cấp của Chính phủ và các quy định sau đây: … c) Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao tài sản công quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 2 Điều này do cấp mình đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc quản lý cho cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý; d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao tài sản công quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này theo quy định của pháp luật về đất đai. 4. Cơ quan đang quản lý tài sản công thực hiện bàn giao tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều này.’’ Vậy xin hỏi Đơn vị tôi có phải làm hồ sơ đề nghị giao tài sản gửi Ủy ban nhân dân thành phố giao tài sản không ạ? Kính đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết giúp tôi bộ hồ sơ đề nghị giao tài sản gồm những gì, danh mục tài sản đề nghị giao tài sản có phải ghi đầy đủ từng tài sản không ạ (Sổ TSCĐ của đơn vị tôi dài 520 trang gồm hơn 4.000 tài sản)? Kính mong Bộ Tài Chính giải đáp thắc mắc sớm giúp đơn vị tôi thực hiện đúng quy định về quản lý tài sản công. Trân trọng cảm ơn!
12/09/2023
Trả lời:

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018); trong đó tại Điều 50 quy định nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm: (1) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao (gồm: tài sản do nhà nước đầu tư, xây dựng, mua sắm; tài sản thu hồi; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; đất được giao để xây dựng trụ sở theo quy định của pháp luật đất đai; tài sản khác theo quy định của pháp luật); (2) Tài sản được đầu tư, xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; (3) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          Vì vậy, đối với những tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao tại điểm (1) từ ngày 01/01/2018 thì mới thực hiện việc giao theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

          Trên đây Bộ Tài chính có ý kiến về chính sách; vì vậy trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị; đề nghị Quý bạn đọc liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản công tại địa phương (cơ quan tài chính tại địa phương) để được hướng dẫn thực hiện.

          Trên đây, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trả lời về mặt chính sách, chế độ để bạn đọc được biết. Đề nghị Cục TH&TKTC tổng hợp, trả lời cho bạn đọc theo quy trình./.

Gửi phản hồi: