Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Hiện nay, đơn vị chúng tôi là Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành NN&PTNT tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ chi TX 100%, đồng thời là đơn vị làm chủ đầu tư các dự án trên địa bàn của Tỉnh (vừa là Ban QLDA vừa là Chủ đầu tư). Kinh phí tổ chức đền bù GPMB được rút từ các dự án do chúng tôi làm chủ đầu tư (chúng tôi trực tiếp rút vốn đầu tư). Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, toàn bộ các công trình phải thực hiện đền bù GPMB trên địa bàn thành phố, huyện, xã. Theo đó, UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng đền bù GPMB + Tổ thống kê GPMB. Trong Hội đồng đền bù GPMB và Tổ thống kê GPMB bao gồm các thành phần sau: 1. Viên chức, người lao động của Ban QLDA: Nằm trong Tổ thống kê; 2. Công chức Phòng TC-KH, Phòng Tài nguyên&MT, cán bộ địa chính xã….: Nằm trong tổ thống kê; 3. Lãnh đạo Ban QLDA, lãnh đạo UBND huyện: Nằm trong Hội đồng bồi thường GPMB. Trên cơ sở các thành phần nêu trên, viên chức, người lao động của Ban QLDA sẽ chủ trì phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, Ban QLDA không phải là đơn vị tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoàn toàn (vì phải có sự tham gia của nhiều người từ nhiều cơ quan khác nhau) mà chỉ là đơn vị chủ trì phối hợp thực hiện. Hiện nay: - Tại khoản 3 Điều 6, Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có quy định: “2. Việc sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm của các dự án, tiểu dự án do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như sau: ………..”. - Tại khoản 3 Điều 6, Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất có quy định: “ 3. Việc sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm của các dự án, tiểu dự án do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như sau:………..”. => Từ nội dung trên, xin hỏi: 1. Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành NN&PTNT tỉnh như chúng tôi có phải là “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” không? hay là trường hợp chúng tôi lại thuộc trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?. Vì, quá trình tổ chức thực hiện đền bù GPMB không phải hoàn toàn do Ban QLDA tự thực hiện; đồng thời Ban QLDA cũng không phải là Ban bồi thường GPMB chuyên trách mà chỉ là cơ quan chủ trì, đồng thời cử người tham gia cùng địa phương để GPMB. 2. Nếu như tình hống trên là thuộc trường hợp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì chúng tôi (chủ đầu tư) sẽ chuyển tiền cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở cấp huyện như thế nào? Các chứng từ chi thực hiện đền bù GPMB của viên chức, người lao động trong Ban QLDA sẽ trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở cấp huyện duyệt chi hay thế nào? Sau này việc trình phê duyệt quyết toán phần tổ chức thực hiện GPMB và phần chi trả đền bù cho người dân thì do cơ quan nào trình? Vậy, Ban QLDA chúng tôi kính mong Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn, giải đáp để đơn vị chúng tôi thực hiến theo đúng quy định. Xin trân trọng cảm ơn!
06/07/2023
Trả lời:

Tại Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể những nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; trong đó quy định các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Vì vậy, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cần căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính và thực tế thực hiện để xác định các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất cho phù hợp.

Cục QLCS đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính trả lời bạn đọc theo nội dung trên./.

Gửi phản hồi: