Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội quy định về chính sách miễn, giảm thuế: Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xin hỏi: Khi áp dự toán xây dựng công trình thì có được giảm thuế (còn 8%) không? Vì trong dự toán xây dựng có các vật liệu như: Sắt thép, đá, cát, sỏi, xăng dầu... thuộc ngành khai khoáng, dầu mỏ tinh chế không được miễn giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
24/05/2022
Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về đối tượng được giảm thuế GTGT như sau:

Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT như sau

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Căn cứ vào các quy định trên, Ông Lương Hải Kiên thực hiện đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Trường hợp, Đơn vị hàng hóa dịch vụ bán ra được ghi trên hóa đơn GTGT không thuộc doanh mục hàng hóa dịch vụ quy định tại Phụ lục I,II,III kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì hàng hóa dịch vụ đó sẽ được giảm thuế suất từ 10% xuống 8% theo quy đinh tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Chi cục Thuế Tp Hải Dương trả lời để Ông Lương Hải Kiên được biết và thực hiện./.

Gửi phản hồi: