Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021 13/06/2018 15:09:00 24

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021

13/06/2018 15:09:00

Năm 2019 là năm triển khai đồng bộ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TW; là năm thứ tư triển khai Nghị quyết số 142/2016/QH13, Nghị quyết số 25/2016/QH14, Nghị quyết số 26/2016/QH14, nên có ý nghĩa quan trọng trong việc đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 5 năm 2016 - 2020.

Theo Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019 - 2021, dự toán NSNN năm 2019 phải được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn luật về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện đến hết ngày 31/12/2018. Đồng thời, việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2019 phải được đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Thông tư số 54/2018/TT-BTC cũng quy định, trên cơ sở đánh giá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lũy kế việc thực hiện 3 năm 2016 - 2018, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020 của ngành, lĩnh vực và địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong năm 2019 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại NSNN giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 25/2016/QH14, triển khai cácNghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên, các chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện năm 2019 trên cơ sở nguồn NSNN được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Khi xây dựng dự toán, các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả cần được các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực rà soát tổng thể; đồng thời không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Năm 2019, tỷ lệ huy động từ thuế, phí phấn đấu đạt khoảng 21% GDP; thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) tăng tối thiểu 12 - 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018. Dự toán thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, các chính sách, chế độ nhà nước đã ban hành; đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Ngoài ra, căn cứ kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018 - 2020 đã được rà soát, cập nhật vào thời điểm 31/3/2018, các trần chi tiêu giai đoạn 2019 - 2021 do cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư cập nhật, thông báo, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2019 - 2021 phải được các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở trung ương và đơn vị cấp tỉnh xây dựng theo đúng quy định.

Liêm Chính