Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 18/06/2018 11:03:00 23

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

18/06/2018 11:03:00

(Tapchitaichinh.vn) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2019 - 2021.

Theo đó, dự toán NSNN năm 2019 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn luật về quy trình, thời hạn, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán, giải trình; đảm bảo phù hợp với: Tiến độ thực hiện đến hết ngày 31/12/2018; mục tiêu, nhiệm vụ của các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt; định hướng phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí năm 2019 đạt khoảng 21%

Thông tư số 54/2018/TT-BTC xác định rõ, xây dựng dự toán thu gồm: Xây dựng dự toán thu nội địa; xây dựng dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất - nhập khẩu; xây dựng dự toán số hoàn thuế giá trị gia tăng phát sinh theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng; xây dựng dự toán thu viện trợ không hoàn lại.

Dự toán thu, NSNN năm 2019 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2018; đồng thời phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, đặc biệt là những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất - nhập khẩu năm 2019; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế...

Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí so với giá trị GDP năm 2019 khoảng 21%.

Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) năm 2019 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12 - 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018. Mức tăng thu cụ thể tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương.

Dự toán thu từ hoạt động xuất - nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Xây dựng dự toán chi NSNN

Tại Thông tư, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể công tác xây dựng dự toán chi theo các lĩnh vực như sau:

Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển (ĐTPT): Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSNN đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, lưu ý tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của NSTW cho NSĐP để thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của NSTW.

Xây dựng dự toán chi dự trữ quốc gia: Căn cứ Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020, mục tiêu dự trữ quốc gia, khả năng cân đối NSNN và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, dự báo yêu cầu cứu trợ, viện trợ; các bộ, cơ quan trung ương được giao quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch và dự toán chi mua hàng dự trữ quốc gia cho năm 2019, tập trung vào các mặt hàng chiến lược, thiết yếu; ưu tiên các mặt hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và quốc phòng, an ninh.

Xây dựng dự toán chi thường xuyên: Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019và số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán chi thường xuyên cho từng lĩnh vực chi theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019. Đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ này phải đảm bảo đúng chính sách, chế độ, định mức chi NSNN, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ Nhà nước đã ban hành, bao gồm cả các chính sách nghèo đa chiều theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2018.

Bùi Dương (T/h)