Công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

Công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023 16:34:00 531

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023 16:34:00

Phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm Công đoàn Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Lãnh đạo Viện, các công đoàn viên Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC) đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên được Ban Chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo Viện chú trọng; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên được tổ chức... đã mang lại hiệu ứng tích cực, tạo không khí làm việc vui tươi, phấn khởi, chân thành và cởi mở trong Viện. Với tinh thần đó, cùng với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công.

 

I. KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Với chủ đề hoạt động của năm 2023 là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023”, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công đoàn Viện CLTC đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các khía cạnh như: Tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; chăm lo đời sống của người lao động...

1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động đạt được kết quả tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đoàn viên công đoàn của Viện CLTC đã tích cực tham gia công tác nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, pháp luật của ngành Tài chính và các lĩnh vực có liên quan, hoàn thành có kết quả các nhiệm vụ chính trị. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Viện, sự quan tâm của Công đoàn Viện và Công đoàn Bộ, các đoàn viên của Viện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Qua đó, đã chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quan trọng Bộ giao, chủ động xây dựng các báo cáo nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao để phục vụ cho quá trình hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ. Các ý kiến tham gia của đoàn viên công đoàn Viện CLTC đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn của việc hoàn thiện chính sách thuộc lĩnh vực tài chính và các chính sách khác có liên quan. Tiêu biểu:

(i) Báo cáo “Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp phục vụ đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

(ii) Xây dựng dự thảo để trình xin ý kiến Ban Cán sự Đảng, trình Bộ ban hành Quyết định số 1346/QĐ-BTC ngày 26/6/2023 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

(iii) Phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo “Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu: Kinh nghiệm áp dụng của các quốc gia, dự kiến tác động và khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam” và trình Bộ kết quả hội thảo, đồng thời gửi Tổng cục Thuế và các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp, hoàn thiện chính sách;

(iv) Phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị trong việc hướng dẫn, sửa đổi các cơ chế, chính sách để thực hiện đổi mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ;

(v) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện báo cáo “Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong năm 2022” gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công đoàn viên Viện CLTC đã tham gia hơn 350 ý kiến đối với các đơn vị trong và ngoài Bộ liên quan đến các vấn đề thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước, như: (1) Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ năm 2023; (2) Góp ý xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; (3) Tham gia ý kiến về dự kiến nội dung kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV; (4) Rà soát danh mục, nội dung phục vụ Bộ trưởng tham gia phiên thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (5) Rà soát danh mục, nội dung phục vụ Bộ trưởng tham gia phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; (6) Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2023; (7) Chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn báo Financial Times

Thông qua Công đoàn Bộ Tài chính, các công đoàn viên Viện CLTC cũng đã đóng góp các ý kiến sát thực, phù hợp với việc sửa đổi các Luật gắn với nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động như Luật Nhà ở, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội...

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đoàn viên công đoàn của Viện CLTC đã phối hợp với các bộ, ngành khác trong xây dựng thể chế, chính sách, như phối hợp tham gia vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì (nhiệm vụ số 4, mục XIII, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-TTg), chuẩn bị nội dung cho Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) và triển khai nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và các nhiệm vụ liên quan đến dự án Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi).

2. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động được chú trọng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cùng với Lãnh đạo Viện luôn quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất cho các đoàn viên công đoàn, giải quyết chế độ chính sách cho người ốm đau, thai sản. Đồng thời, tổ chức tốt việc thăm hỏi đoàn viên ốm đau; hoạt động hiếu, hỷ và ngày sinh nhật của các đoàn viên được thực hiện kịp thời, chu đáo, có chất lượng. Các ngày nghỉ, ngày Lễ được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo vui tươi, ý nghĩa, tiết kiệm và an toàn như: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2023, ngày Quốc tế Lao động (01/5/2023), ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2023), ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2023)...

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức để các công đoàn viên có ý kiến, trình bày tâm tư, nguyện vọng. Kịp thời trao đổi và có ý kiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã tiến hành lập danh sách cán bộ được mua bảo hiểm tai nạn thân thể đảm bảo kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Ban Chấp hành Viện CLTC luôn quan tâm và thường xuyên động viên cán bộ tích cực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo Viện luôn tạo điều kiện cho đoàn viên có thời gian và cơ hội để tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tham gia các lớp học tập, hội thảo trong và ngoài nước qua hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, đặc biệt là các khóa đào tạo cao học, nghiên cứu sinh, lý luận chính trị cao cấp, trung cấp. Sau khi tham gia các khóa học này, công đoàn viên có thêm kiến thức để có thể vận dụng trong công tác nghiên cứu chính sách tài chính, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn Viện CLTC luôn tích cực, tham gia đầy đủ, nhiệt tình, sôi nổi các hoạt động do Công đoàn Bộ phát động, tổ chức. Để kiện toàn bộ máy làm việc, tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống của người lao động, công đoàn Viện CLTC đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viện CLTC nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 thành viên (01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên).

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Bám sát Chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác năm 2023 của Công đoàn Viện và căn cứ vào tình hình thực tế của Viện CLTC, những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Công đoàn Viện 6 tháng cuối năm 2023 bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục truyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; nghị quyết công đoàn các cấp tới toàn thể đoàn viên, người lao động.

Thứ hai, toàn thể đoàn viên công đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, chuyên môn và phong trào của Viện cũng như của Công đoàn Viện; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Thứ ba, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn.

Thứ tư, tiếp tục vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên nói không với tiêu cực gắn với phong trào thực hiện văn hóa công sở; chương trình xây dựng đời sống văn hóa, cơ quan đơn vị; tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt phong trào “8 giờ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả”; thực hiện “văn hóa công sở” và vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hằng năm của Viện phát động.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, phát triển chiều rộng, đi vào chiều sâu. Phát động phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và tham gia tích cực vào các đợt hội thao, hội diễn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Chủ động tham gia tích cực các hoạt động chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, của ngành Tài chính; tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); Ngày truyền thống của ngành Tài chính (28/8); Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)... Triển khai tốt các hoạt động tham quan, giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa Công đoàn Viện với Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thứ bẩy, tiếp tục động viên từng cán bộ đoàn viên tích cực phát huy sáng kiến, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với vị thế của cơ quan, Viện nghiên cứu đầu ngành và của Bộ. Phối hợp với Lãnh đạo Viện tìm ra những biện pháp động viên cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc, thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, nội quy, quy chế cơ quan.

Thứ tám, tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xuất sắc để giới thiệu cho Chi bộ Viện nhằm làm tốt công tác phát triển Đảng; đồng thời, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên ưu tú để cử tham gia các lớp nhận thức về Đảng trong năm 2023.

Thứ chín, triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế “Văn hóa công sở” của Bộ Tài chính góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương lao động của toàn thể các công đoàn viên, người lao động./.

 

BCH Công đoàn Viện

 

 

 

 

 

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%