Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 29/06/2023 14:00:00 366

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

29/06/2023 14:00:00

Ngày 29/6/2023, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (CLTC), Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Phó Viện trưởng Nguyễn Thanh Nga và Lê Thị Thùy Vân, cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện CLTC.

TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện CLTC phát biểu tại Hội nghị

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, tập thể Lãnh đạo Viện CLTC đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, Viện đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng Báo cáo “Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” trình Bộ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phục vụ đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ ký Quyết định số 1346/QĐ-BTC ngày 26/6/2023 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện báo cáo “Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong năm 2022” gửi Bộ KH&ĐT; phối hợp với các đơn vị trong Bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ; chuẩn bị tài liệu phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh...

Viện CLTC đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ tham gia xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Viện đã phối hợp tham gia khoảng 350 ý kiến với các đơn vị trong Bộ liên quan đến các vấn đề thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước. Đồng thời, tích cực xây dựng các báo cáo gửi các đơn vị trong Bộ để phục vụ tham mưu, hoạch định chính sách của Bộ như: 2 báo cáo phục vụ xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2022; cung cấp thông tin xây dựng Đề án đánh giá giữa kỳ Kế hoạch vay trả, nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021; Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023 - 2030...

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác phối hợp với các bộ, ngành khác trong xây dựng thể chế, chính sách theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cũng được Viện CLTC tích cực triển khai, cụ thể: Viện đã phối hợp tham gia vào Dự án Luật đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; chuẩn bị nội dung cho Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời, Viện tham gia là thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án sửa đổi Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh tại doanh nghiệp...

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác hoàn thiện thể chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) ngành Tài chính, với vai trò là thường trực Hội đồng KHCN ngành Tài chính, Viện CLTC đã trình Bộ kiện toàn Hội đồng KHCN ngành Tài chính nhiệm kỳ 2021 - 2023 để kịp thời tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoạt động KHCN ngành Tài chính và xác định những vấn đề quan trọng cần nghiên cứu làm cơ sở xây dựng, xét duyệt các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của ngành Tài chính. Bên cạnh đó, Viện CLTC đã trình Bộ phê duyệt định hướng nghiên cứu KHCN ngành Tài chính giai đoạn 2024 - 2026. Đây là cơ sở cho việc đề xuất, tuyển chọn và giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN của ngành Tài chính.

Công tác thông tin - xuất bản cũng được Viện triển khai thực hiện bám sát chỉ đạo của Bộ tại Thông báo số 111/TB-BTC ngày 06/02/2015 về công tác thông tin tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và Quyết định số 09/QĐ-BTC ngày 05/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài chính trong năm 2023; cũng như chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong 6 tháng đầu năm 2023. Viện đã xuất bản các ấn phẩm như: Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam (3 số), Thông tin Tài chính (6 số), Thông tin Phục lãnh đạo (6 số)... trong 6 tháng đầu năm 2023, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các ấn phẩm thông tin của Viện luôn được chú ý cải tiến nâng cao chất lượng, đảm bảo định hướng tuyên truyền của Bộ về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tài chính - ngân sách, thị trường giá cả, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, những vấn đề về chính sách - chế độ tài chính mới của Bộ, Ngành; giúp cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Cùng với những kết quả chuyên môn, hoạt động các tổ chức đoàn thể của Viện tiếp tục có những bước phát triển mới, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể Viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện CLTC đã xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó Viện sẽ: (i) Tiếp tục nâng cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ; (ii) Tăng cường phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng đầu mối thông tin KHCN ngành tài chính, tích cực tham gia xây dựng thể chế pháp luật, các văn bản quy định liên quan đến hoạt động KHCN theo yêu cầu; (iii) Đẩy mạnh công tác hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước đã ký kết; (iv) Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý tài chính của đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường sự phối hợp với Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong Viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; (iv) Tiếp tục xuất bản các ấn phẩm thường kỳ theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ…

Tập thể Lãnh đạo Viện và đại diện các Ban, Trung tâm (Chính sách tài chính doanh nghiệp, Thị trường Tài chính, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ tài chính) nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

Viện trưởng Nguyễn Như Quỳnh chúc mừng các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính do đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 - 2022

Nguyễn Chinh

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%