Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng 27/06/2023 16:27:00 68

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

27/06/2023 16:27:00

Quyết định số 1324/QĐ-BTC của Bộ Tài chính đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách để khuyến khích nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu; cho phép địa phương được sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các dự án vùng, liên vùng...

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1324/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Quyết định số 1324/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 14/NQ-CP và nội dung của quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 14/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và những nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Tại Quyết định này, Bộ trưởng yêu cầu, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch kèm theo quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 5/12 hàng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP, các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Tại Quyết định số 1324/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ để triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP. Theo đó, giao Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị như Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Đầu Tư, Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế... để thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo rà soát cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách để khuyến khích nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu; cho phép địa phương được sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các dự án vùng, liên vùng; phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong lĩnh vực tài chính gắn với quá trình đánh giá tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn...

Đức Mạnh/Tapchitaichinh.vn

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%