Phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 12/07/2022 16:16:00 159

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

12/07/2022 16:16:00

(Tapchitaichinh.vn) Tại Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam được phê duyệt đợt 2 gồm: Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính".

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung các chuẩn mực kế toán công đã ban hành, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định hiện về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp.

Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu các chuẩn mực kế toán công theo kế hoạch nêu trong Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để công bố các chuẩn mực tiếp theo.

Bộ trưởng giao thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đào tạo, phổ biến nội dung chuẩn mực kế toán công Việt Nam, vận dụng các thông lệ tốt, phù hợp để làm căn cứ đề xuất và tham mưu cho Bộ về việc cải cách cơ chế chính sách trong khu vực công của Việt Nam.

Trước đó, tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm: Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Trần Huyền

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%