Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định và quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2030

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định và quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2030 22/06/2020 16:39:00 600

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định và quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2030

22/06/2020 16:39:00

Thực hiện Quyết định số 433/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định và quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2030” do ThS. Nguyễn Quang Khải, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Bộ Tài chính làm Chủ nhiệm.  

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\IMG_9207.JPG

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

Một số thông tin chính của Đề tài:

1. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là tìm ra cơ sở khoa học cho việc định hướng về danh mục hàng dự trữ quốc gia và đề ra các giải pháp để quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2030 phù hợp với quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030 và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là danh mục hàng dự trữ quốc gia.

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về danh mục hàng dự trữ quốc gia được quản lý tại Tổng Cục dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính, và các bộ, ngành được Chính phủ phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia trong giai đoạn 2013 - 2020; đề xuất những định hướng và giải pháp quản lý để xác định danh mục hàng dự trữ quốc gia đến năm 2030 cho phù hợp.

- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp cơ bản và phổ biến như: Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Phương pháp tổng hợp, phân tích thu thập, chọn lọc tài liệu, các phương pháp đánh giá thông tin; Phương pháp định lượng kết hợp với phương pháp khảo sát các nhóm đối tượng về các mục tiêu có liên quan trong Đề tài. Ngoài ra để kiểm chứng và bổ sung số liệu thực tế phương pháp thẩm vấn chuyên gia cũng được sử dụng.

3. Kết cấu của Đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Đề tài được kết cấu thành 03 chương:

- Chương I: Cơ sở lý luận về dự trữ quốc gia, về danh mục hàng dự trữ quốc gia.

- Chương II: Đánh giá thực trạng danh mục hàng dự trữ quốc gia giai đoạn 2010 - 2020.

- Chương III: Một số định hướng xác định danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia giai đoạn 2020 - 2030.

Trung tâm TT&DVTC