Luận cứ khoa học về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công ở Việt Nam trong tình hình mới

Luận cứ khoa học về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công ở Việt Nam trong tình hình mới 27/05/2020 09:27:00 118

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Luận cứ khoa học về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công ở Việt Nam trong tình hình mới

27/05/2020 09:27:00

Đề tài cấp Nhà nước năm 2017 - 2020: “Luận cứ khoa học về cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công ở Việt Nam trong tình hình mới”. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Viết Lợi, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính và TS. Nguyễn Minh Tân, Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội.