Nghiên cứu khả năng chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và đối sách kinh tế tài chính của Việt Nam

Nghiên cứu khả năng chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và đối sách kinh tế tài chính của Việt Nam 15/05/2020 17:42:00 648

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiên cứu khả năng chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và đối sách kinh tế tài chính của Việt Nam

15/05/2020 17:42:00

Thực hiện Quyết định số 2463/QĐ-BTC ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu khả năng chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và đối sách kinh tế tài chính của Việt Nam” do ông Lê Hải Mơ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính làm Chủ nhiệm.  

C:\Users\nguyenthibichngoc\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_8516.jpg

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

Một số thông tin chính của Đề tài:

1. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở làm rõ cội nguồn (nguyên nhân, động lực và mâu thuẫn…) nhằm luận giải khả năng, tính chất, quy mô xảy ra chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc; nghiên cứu và đặt cuộc chiến tranh này trong cạnh tranh địa chiến lược giữa hai cường quốc Hoa Kỳ - Trung Quốc để có tầm nhìn tổng thể về nguy cơ, cũng như những tác động đa chiều của chiến tranh thương mại đến kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó, xác định các đối sách và đề xuất các giải pháp kinh tế - tài chính cho Việt Nam nhằm hạn chế tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, đồng thời tận dụng thời cơ do cuộc chiến tranh mở ra để phát triển đất nước.

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu trực diện chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc (từ nguyên nhân, diễn biến, quy mô tính chất và kết cục của nó); thực hiện đánh giá hệ quả và tác động đối với hai bên tham chiến và Việt Nam là chủ yếu; đề xuất các đối sách, giải pháp tương thích với quy mô, tính chất tác động.

- Phạm vi nghiên cứu: Giai đoạn cuối năm 2017 - 2019.

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp chủ đạo là duy vật biện chứng và tổng hợp phân tích (nghiên cứu cuộc chiến tranh này trong bối cảnh lịch sử cụ thể trong trạng thái động với tác động đa chiều qua lại).

3. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Đề tài được kết cấu gồm 3 Chương:

- Chương I: Khung khổ lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và bài học kinh nghiệm

- Chương II: Nguyên nhân, bản chất, quy mô, nội dung và kết cục của chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc

- Chương III: Tác động của cuộc chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và hệ thống đối sách, giải pháp kinh tế - tài chính ứng phó của Việt Nam.

Trung tâm TT&DVTC