Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam 15/05/2020 17:38:00 852

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

15/05/2020 17:38:00

Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ tài chính đối với thị trường chứng khoán và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam” do ông Nguyễn Quang Thương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính làm Chủ nhiệm.  

C:\Users\nguyenthibichngoc\Desktop\IMG_8493.JPG

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

Một số thông tin chính của Đề tài:

1. Mục tiêu nghiên cứu

Các mục tiêu nghiên cứu của Đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản và công nghệ tài chính bao gồm các đặc điểm, tính chất, các hình thức và ứng dụng của công nghệ tài chính trên thế giới. Tập trung phân tích đánh giá tác động của công nghệ tài chính trên thị trường tài chính, thị trường chứng khoán trên thế giới sau khi được áp dụng.

- Nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng công nghệ tài chính trên thị trường chứng khoán tại các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia đang phát triển và các quốc gia có điều kiện tương đồng với Việt Nam từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ tài chính hiện nay tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị chính sách cụ thể trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm các ứng dụng và tác động công nghệ tài chính; nghiên cứu thực trạng ứng dụng các thành tựu công nghệ tài chính tại một số quốc gia trên thế giới, phân tích các mặt thành công và thất bại để rút ra những bài học khinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu góp phần giúp lựa chọn mô hình quản lý, giám sát tài chính tối ưu, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế cho Việt Nam.

- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài dựa trên cơ sở đánh giá tổng hợp từ nghiên cứu, thực tiễn và thông lệ của các tổ chức quốc tế đối với các nội dung nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thị trường chứng khoán và thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời dựa trên thông lệ quốc tế đề xuất một số chính sách cụ thể cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các phương pháp kỹ thuật chủ yếu như phương pháp thống kê, điều tra thực tế, phân tích, so sánh.

3. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Đề tài được kết cấu thành 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan về Fintech và ứng dụng trên thị trường chứng khoán

- Chương 2: Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng Fintech

- Chương 3: Thực trạng ứng dụng Fintech tại Việt Nam và các khuyến nghị chính sách cho thị trường chứng khoán.

Trung tâm TT&DVTC