Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 08/05/2020 17:16:00 818

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030

08/05/2020 17:16:00

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030” do ông Doãn Thanh Tuấn - Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính làm Chủ nhiệm.  

C:\Users\ngoxuanthanh\Desktop\IMG_8419.JPG

Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

Một số thông tin chính của Đề tài:

1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm quốc tế, trong đó tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, nêu lên những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó. Trên cơ sở mục tiêu quan điểm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, Đề tài đưa ra một số giải pháp, kiến nghị phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, tập trung vào các giải pháp về phía cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.

- Phạm vi nghiên cứu: Tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019. Theo đó tập trung nghiên cứu xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm quốc tế, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược thị trường phát triển bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, từ đó nghiên cứu các giải pháp Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.  

- Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đánh giá tổng hợp với hệ thống hóa để nhận định đầy đủ về thị trường bảo hiểm Việt Nam và vận dụng một số phương pháp như thu thập và phân tích số liệu, thông tin.

3. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của Đề tài được kết cấu thành 3 chương:

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận và xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm

- Chương 2: Đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

- Chương 3: Xây dựng Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.