Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng Khoa học tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng Khoa học tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017 19/11/2015 16:33:00 3373

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng Khoa học tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017

19/11/2015 16:33:00

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 880 /QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính

nhiệm kỳ 2015 - 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 22 thành viên (danh sách kèm theo) do Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính nhiệm kỳ 2015-2017 hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính được ban hành tại Quyết định số 816/QĐ-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 1, Điều 3;

- Vụ TCCB;

- Lưu: VT, Viện CL&CSTC (15)

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGÀNH TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2015 - 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

A. Danh sách thành viên ở các đơn vị thuộc Bộ:

1. Ông Trần Xuân Hà - TS. Thứ trưởng Bộ Tài chính - Chủ tịch.

2. Ông Nguyễn Viết Lợi - TS. Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính - Phó Chủ tịch.

3. Ông Nguyễn Trọng Cơ - PGS.TS. Giám đốc Học viện Tài chính, Bộ Tài chính - Phó Chủ tịch.

4. Ông Lê Hải Mơ - TS. Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Thư ký.

5. Ông Phạm Phan Dũng - TS. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính - Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Hồng Hà - TS. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính - Ủy viên.

7. Ông Cao Anh Tuấn - TS. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính - Ủy viên.

8. Ông Vũ Ngọc Anh - TS. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính - Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Thành Long - TSKH. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ủy viên.

10. Ông Trần Đức Thắng - TS. Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Anh Tuấn - ThS. Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính - Ủy viên.

12. Ông Ngô Hữu Lợi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính - Ủy viên.

13. Ông Phạm Đình Thi - ThS. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính - Ủy viên.

14. Ông Đỗ Việt Đức - ThS. Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính - Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Trường Giang - TS. Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Ủy viên.

16. Ông Hoàng Trần Hậu - PGS.TS. Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Bộ Tài chính - Ủy viên.

17. Ông Trần Hoàng Ngân - PGS.TS. Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, Bộ Tài chính - Ủy viên.

18. Ông Trần Xuân Hải - PGS.TS. Trưởng Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính - Ủy viên.

19. Ông Lê Văn Hoan - TS. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam, Bộ Tài chính - Ủy viên.

B. Danh sách thành viên thuộc các cơ quan ngoài Bộ Tài chính:

20. Ông Đinh Văn Nhã - PGS.TS. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội - Ủy viên.

21. Ông Hà Huy Tuấn - TS. Phó Chủ tịch Ủy Ban Giám sát tài chính Quốc gia - Ủy viên.

22. Ông Lê Song Lai - ThS. Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Ủy viên.

-------------------------------------------------