Định hướng nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài chính năm 2010

Định hướng nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài chính năm 2010 13/11/2015 16:58:00 653

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Định hướng nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài chính năm 2010

13/11/2015 16:58:00

1. Việc xây dựng định hướng NCKH cấp Bộ năm 2010 dựa trên các nguyên tắc:

- Bám sát các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và các năm tiếp theo phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, và các ưu tiên chính sách của Bộ Tài chính.

- Đặt trong bối cảnh xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp của Chiến lược tài chính 2011 - 2020 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 2011 - 2015.

- Phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện chương trình pháp luật của Bộ Tài chính 2011 - 2015.

- Có tính đến danh mục đăng ký đề tài cấp Bộ năm 2009 (60 đề tài chưa thực hiên do làm Chiến lược) để bổ sung, điều chỉnh những nhiệm vụ gắn với chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm.

- Tạo cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2010 - 2012 và chuẩn bị xây dựng định hướng NCKH ngành 2011 - 2013; cũng như để xây dựng dự toán NCKH của Bộ năm 2011.

2. Dựa trên các nguyên tắc trên và kế thừa các kết quả thực hiện của HVTC, ý kiến tham gia của một số thành viên Hội đồng khoa học ngành, Viện CL&CSTC đề xuất một số định hướng nghiên cứu trong năm 2010 như sau:

- Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia

- Cải cách hệ thống thuế, phí phù hợp với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và thông lệ quốc tế

- Phát triển, quản lý và giám sát thị trường tài chính và dịch vụ tài chính

- Đổi mới cơ cấ thu, chi ngân sách

- Cơ chế tài chính mới đối với các đơn vị hành chính và sự nhiệp công.

- Quản lý, giám sát nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia

- Giám sát tài chính đối với các tập đoàn kinh tế, tập đoàn tài chính, các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa

- Hoàn thiện thể chế tài chính

- Chính sách tài chính với vấn đề biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp, nông thôn; cơ chế tài chính phát triển đô thị và hạ tầng cơ sở.

3. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề xuất nên bổ sung việc tổng kết các bài học đối phó với khủng hoảng và nghiên cứu lý luận mới về tài chính và điều tiết vĩ mô thời kỳ hậu khủng hoảng. Đây là một định hướng khá quan trọng, trong quá trình xây dựng Chiến lược tài chính, một số vấn đề liên quan đến khủng hoảng và giải pháp đối phó với khủng hoảng cũng đã được đề cập. Hơn nữa, một số định hướng nghiên cứu của năm 2010 đã thể hiển được nội dung về tài chính sau khủng hoảng như tái cấu trúc nền tài chính, giám sát nợ công và nợ quốc gia.

Bên cạnh đó, định hướng nghiên cứu khoa học cũng nên có nội dung tiến hành tổng kết 25 năm đổi mới tài chính Việt Nam và vấn đề lịch sử tài chính.

Các nội dung đề xuất này mang tính dài hạn và cần được tiến hành trong một vài năm, do đó Viện CL&CSTC thấy rằng có thể đưa vào định hướng NCKH ngành cho giai đoạn 2011 - 2013.

4. Thời gian thực hiện NCKH:

- Đối với những Đề tài mang tính cấp bách, cần thiết để đáp ứng ngay yêu cầu quản lý của năm 2011 thì sẽ thực hiện trong 1 năm;

- Đối với những Đề tài mang tính dài hạn và phục vụ các nhiệm vụ của năm 2012 và các năm sau đó thì sẽ nghiên cứu trong 2 năm và nộp sản phẩm hoàn thành trước 31/12/2011.

Các tin khác