Định hướng NCKH cấp Bộ Tài chính năm 2013 - 2015

Định hướng NCKH cấp Bộ Tài chính năm 2013 - 2015 12/12/2015 16:57:00 987

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Định hướng NCKH cấp Bộ Tài chính năm 2013 - 2015

12/12/2015 16:57:00

1. Việc xây dựng định hướng NCKH cấp Bộ dựa trên các nguyên tác:

- Ưu tiên và định hướng chiến lược trong đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Hệ thống chiến lược tài chính và các chương trình hành động

- Các vấn đề kinh tế - tài chính cấp bách đặt ra từ thực tiễn hiện nay

- Kế thừa định hướng nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2012 và tạo ra cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2015.

Định hướng nghiên cứu:

(1) Lý luận, thực tiễn cho đổi mới quy trình, phương thức nâng cao chất lượng lập dự toán tài chính - NSNN; hoàn thiện thể chế tài chính - NSNN, phân cấp NSNN gắn với Luật NSNN sửa đổi cho thời kỳ mới

(2) Dự báo triển vọng và tác động của tái cấu trúc nền kinh tế đến nền tài chính quốc gia; vấn đề hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế

(3) Chính sách, giải pháp tài chính hỗ trợ nền kinh tế vượt qua thời kỳ khó khăn 2013 - 2014 và tạo lập nền tảng tài hính cho thời kỳ phát triển mới 2013 - 2020.

(4) Cục diện kinh tế - tài chính thế giới, xu thế vận động; kinh nghiệm quốc tế ứng phó với biến động và khủng hoảng; Vấn đề đảm bảo an ninh tài chính quốc gia trong tình hình mới

(5) Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao tính bền vững và an ninh tài khóa trong trung và dài hạn của Việt Nam

(6) Đổi mới cơ chế tài chính cho sự nghiệp KH&CN, giáo dục và đào tạo (theo tinh thần nghị quyết Trung Ương 6, khóa XI)

(7) Chính sách nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về giá, đặc biệt là một số mặt hàng như điện, xăng dầu, than, dịch vụ công…

(8) Lý luận xử lý nợ xấu

(9) Nghiên cứu, tổng kết 30 năm đổi mới và 70 năm phát triển tài chính Việt Nam

(Phụ lục kinh phí dự kiến đính kèm)

2. Tiêu chí lựa chọn Đề tài

- Đúng yêu cầu, định hướng

- Tính cấp thiết của Đề tài

- Có nguồn lực cán bộ, công tác viên để đảm bảo Đề tài hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng

- Không trùng lắp với các Đề tài đã nghiên cứu trong 3 năm trước 2008 - 2010

- Chủ nhiệm đề tài/Đơn vị quản lý không có Đề tài tồn đọng, chưa thực hiện xong

- Chủ nhiệm Đề tài có tham gia tích cực trong các hoạt động khoa học của ngành, tham gia trình bày trong các Hội thảo, đăng báo

- Cân đối với nhu cầu thực hiện công trình khoa học cấp Bộ của các giảng viên, tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và giảng dạy của các Trường thuộc Bộ

3. Thời gian thực hiện NCKH: Thực hiện trong vòng 01 năm và hoàn thành trước 01/1/2014.