Các tập đoàn, tổng công ty phải hoàn thành đề án tái cơ cấu trong quý IV/2013

Các tập đoàn, tổng công ty phải hoàn thành đề án tái cơ cấu trong quý IV/2013 21/06/2013 16:16:00 647

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Các tập đoàn, tổng công ty phải hoàn thành đề án tái cơ cấu trong quý IV/2013

21/06/2013 16:16:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị  số 11/CT-TTg về một số nhiệm vụ triển khai trong 3 năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020.

image

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Thủ tướng yêu cầu, trong quý II/2013, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ  đạo tái cơ cấu của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Đến quý IV/2013, các cơ quan trên và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoàn thành Đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, tập đoàn, tổng công ty.

Trong quý III/2013, Bộ Tư pháp chủ trì hoàn thành dự thảo Nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự  án đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trong quý III/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì hoàn thành quy trình hợp lý, liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư – xây dựng từ chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, thẩm định và chấp thuận dự án đầu tư, thỏa thuận về giao đất, cho thuê đất,… đến cấp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thành dự thảo Nghị định về quản lý, giám sát và đánh giá các tập đoàn và tổng công ty nhà nước (thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP).

Quý IV/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành dự thảo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp và  Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành liên quan hoàn thành dự thảo một số luật, nghị định như: Luật quy hoạch; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật đấu thầu; Luật phá sản; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung một số điều); Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi, bổ sung một số điều); Nghị  định về bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định về đầu tư trung hạn…

Chỉ thị nêu rõ: Để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu kinh tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cao nhất các nhiệm vụ được phân công; phù hợp với mục tiêu, quan điểm, định hướng và giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng quý, tổ chức giao ban kiểm điểm tình hình thực hiện, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong ngành, lĩnh vực và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Kế hoạch và  Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, điều phối, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế của các ngành, lĩnh vực, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước; kịp thời đề xuất với các Bộ, cơ quan, địa phương hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đồng thời, nghiên cứu, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

NL