Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tài chính

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tài chính 18/08/2011 09:00:00 2360

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tài chính

18/08/2011 09:00:00

BỘ TÀI CHÍNH

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151 /2001/QĐ-BTC

__________________________                

             Hà nội, ngày   31  tháng  12  năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành Quy chế  tổ chức và hoạt động của

Hội đồng khoa học Tài chính

_____________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-KH ngày 21/09/1982 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường) ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ, Tổng cục;

Căn cứ quyết định số 126/2001/QĐ-BTC ngày 05/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học Viện Tài chính;  

Để tăng cường hoạt động của Hội đồng khoa học Tài chính; Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học Tài chính, Giám đốc Học viện Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tài chính thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 318/TC/QĐ ngày 20/10/1987 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Điều 3: Thường trực Hội đồng khoa học Tài chính, Giám đốc Học viện Tài chính, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các thành viên Hội đồng khoa học Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

-        Bộ KHCN&MT(để báo cáo);

-        Thành viên HĐKHTC;

-        Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;

-        Lưu VP, Học viện Tài chính,

Thường trực HĐKHTC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tài chính

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 151 /2001/QĐ/BTC ngày 31 tháng12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I - TỔ CHỨC HỘI  ĐỒNG KHOA HỌC TÀI CHÍNH:

1. Tính chất của Hội đồng:

Hội đồng khoa học Tài chính (HĐKHTC) là tổ chức tư vấn về mặt khoa học tài chính cho Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ trưởng quyết định thành lập và chỉ định về nhân sự.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng là 3 năm.

2. Chức năng và nhiệm vụ:

HĐKHTC có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng về:

2.1 Phương hướng phát triển khoa học tài chính; chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn và hàng năm; phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị và cá nhân phụ trách chủ trì các đề tài nghiên cứu.

            2.2 Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, chương trình nghiên cứu và các biện pháp đảm bảo tiến độ và chất lượng cho đề tài nghiên cứu.

2.3 Đánh giá các kết quả nghiên cứu theo đề tài; đề ra các biện pháp đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tế quản lý tài chính, kể cả về biện pháp cải tiến tổ chức và quản lý của ngành Tài chính.

2.4 Đúc kết và phổ biến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tài chính, kiến nghị khen thưởng các tác giả, cán bộ và các tập thể nghiên cứu khoa học có thành tích.

2.5 Thực hiện và hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, các ngành và với nước ngoài.

2.6 Phương hướng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ khoa học, kiến nghị về việc phong chức vụ khoa học cho cán bộ trong ngành Tài chính.

3. Thành phần Hội đồng:

Hội đồng có 23 thành viên bao gồm:

3.1        20 thành viên là cán bộ khoa học trong ngành được xét chọn chủ yếu từ đội ngũ cán bộ ở cơ quan Bộ Tài chính và Học viện Tài chính trực thuộc Bộ, tiêu biểu cho các nghiệp vụ khác nhau của công tác tài chính.

3.2        3 thành viên là các chuyên gia được mời tham gia Hội đồng thuộc các ngành khác nhau có liên quan nhiều đến lĩnh vực tài chính.

4. Tổ chức bên trong của Hội đồng:

            4.1  Thường trực Hội đồng gồm:

-          Chủ tịch Hội đồng.

-          Phó chủ tịch Hội đồng.

-          Ủy viên thường trực.

-          Ủy viên thư ký.

Viện trưởng Viện khoa học Tài chính được cử làm Ủy viên thường trực và Ủy viên thư ký được cử trong số cán bộ của Viện.

          4.2 Các Hội đồng chuyên đề:

Để giải quyết các nhiệm vụ nhất thời về khoa học (như nghiệm thu đánh giá các đề tài khoa học), Thường trực Hội đồng có thể đề nghị Bộ trưởng thành lập các Hội đồng chuyên đề với nòng cốt là các thành viên HĐKHTC có chuyên ngành gần với lĩnh vực của đề tài và có mời thêm các cán bộ khoa học, các cán bộ quản lý ngoài Hội đồng tham gia với tư cách là thành viên. Hội đồng chuyên đề này sẽ giải thể sau khi làm xong nhiệm vụ.

4.3 Văn phòng Hội đồng khoa học:

Là cơ quan giúp việc của Hội đồng đặt tại Học viện Tài chính và do cán bộ của Ban quản lý khoa học trong Học viện Tài chính kiêm nhiệm. Văn phòng gồm Thư ký Hội đồng và một số cán bộ làm công tác hành chính, quản trị cho Hội đồng.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức bên trong của Hội đồng và của các thành viên:

5.1 Thường trực Hội đồng:

-          Chuẩn bị chương trình và nội dung của các kỳ họp của Hội đồng.

-          Quyết định thành phần đại biểu tham gia các kỳ họp chuyên đề hoặc tham gia vào từng công việc của Hội đồng, quyết định việc triệu tập các phiên họp thường kỳ hay bất thường của Hội đồng.

-          Giải quyết những nhiệm vụ liên quan tới công tác của Hội đồng trong thời gian giữa hai kỳ họp.

-          Thông qua báo cáo và các kiến nghị của các kỳ họp Hội đồng với Bộ trưởng.

-          Chuẩn bị các quyết định của Bộ trưởng về phương hướng, nhiệm vụ về tổ chức và hoạt động khoa học.

          5.2 Chủ tịch Hội đồng:

Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng phụ trách khoa học của Bộ, có nhiệm vụ:

-          Lãnh đạo Hội đồng hoạt động phù hợp với quy chế này.

-          Lãnh đạo Thường trực chuẩn bị trước những vấn đề đưa ra thảo luận tại các kỳ họp của Hội đồng.

-          Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Thường trực và toàn thể Hội đồng.

-          Duyệt các báo cáo về những kiến nghị của Hội đồng đối với những vấn đề đã thảo luận tại Hội đồng.

      5.3 Phó chủ tịch Hội đồng:

Phó Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng bầu ra trong số các thành viên của Hội đồng và do Bộ trưởng quyết định. Phó Chủ tịch có nhiệm vụ:

-          Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc lãnh đạo công tác chung của Hội đồng.

-          Chịu trách nhiệm về phần công tác được phân công và được quyền giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình.

-          Trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch được chỉ định thay mặt điều hành và giải quyết công việc của Hội đồng.

      5.4 Ủy viên thường trực:

       Ủy viên thường trực có nhiệm vụ:

-          Thường trực chỉ đạo, tổ chức việc triển khai thực hiện các quyết định của Thường trực và của Hội đồng.

-          Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc cho các kỳ họp của Hội đồng để Thường trực Hội đồng thông qua.

-          Tạo mọi điều kiện làm việc cho các kỳ họp của Hội đồng.

          5.5 Ủy viên thư ký:   

       Ủy viên thư ký có nhiệm vụ:

-          Phụ trách các công việc thường xuyên của Văn phòng Hội đồng.

-          Lập biên bản các kỳ họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng.

-          Tổng hợp các ý kiến phát biểu tại các cuộc họp của Hội đồng thành báo cáo và kiến nghị chung của Hội đồng.

-          Theo dõi, đôn đốc nắm tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng, giữ mối liên hệ thường xuyên với các thành viên của Hội đồng.

 

5.6 Các Hội đồng chuyên đề:

  Các Hội đồng chuyên đề do Thường trực Hội đồng đề nghị thành lập có nhiệm vụ sau:

-          Giải quyết những nhiệm vụ nhất thời như đánh giá nghiệm thu một đề tài khoa học, nghiên cứu và đề xuất ý kiến về một vấn đề cần thảo luận của Hội đồng.

-          Các thành viên của Hội đồng chuyên đề tham gia với Thường trực và Hội đồng những ý kiến cần thiết liên quan đến hoạt động của Hội đồng trong khi Hội đồng chuyên đề còn tồn tại và hoạt động. Chủ tịch Hội đồng chuyên đề lãnh đạo toàn bộ công việc của Hội đồng cho đến khi giải thể.

5.7 Thành viên của Hội đồng:

Các thành viên HĐKHTC có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

-          Tham gia đều đặn các kỳ họp của Hội đồng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Hội đồng phân công.

-          Nghiên cứu và đề xuất các vấn đề cần đưa vào chương trình các kỳ họp của Hội đồng.

-          Giữ gìn an toàn mọi tài liệu và số liệu mật theo chế độ bảo mật của Nhà nước và của Hội đồng.

-          Được mời tham dự các cuộc hội nghị chuyên môn, các hội nghị tổng kết của ngành; được cung cấp những tình hình số liệu cần thiết; được giúp đỡ nắm tình hình thực tế, sưu tầm tài liệu liên quan đến các vấn đề đang nghiên cứu và các vấn đề đưa ra thảo luận ở Hội đồng.

-          Được bảo lưu ý kiến (nếu là ý kiến thiểu số) trong các kỳ thảo luận ở Hội đồng và yêu cầu ghi ý kiến đó vào biên bản để Hội đồng tiếp tục nghiên cứu hoặc để Bộ trưởng xem xét.

-          Được ghi phần công tác cho Hội đồng vào kế hoạch công tác hàng năm của mình, được tính kết quả hoạt động cho Hội đồng vào thành tích chuyên môn của cá nhân.

-          Được hưởng thù lao đối với những bài chuẩn bị đánh giá các công trình khoa học đưa ra thảo luận, xét duyệt tại Hội đồng khoa học.

II - CHẾ ĐỘ VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI  ĐỒNG:

1. Hội đồng làm việc tập thể, giải quyết những vấn đề theo nguyên tắc lấy biểu quyết theo đa số.

Những ý kiến là thiểu số vẫn được ghi nhận kèm theo số phiếu tán thành để báo cáo Bộ trưởng xem xét, Hội nghị của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự thì các Nghị quyết của Hội đồng mới có giá trị kiến nghị chính thức với Bộ trưởng và có hiệu lực trong nội bộ Hội đồng.

2. Những đề án, chương trình kế hoạch hoạt động do Hội đồng đề xuất với tư cách tư vấn cho Bộ trưởng, sau khi được Bộ trưởng duyệt, sẽ thành nhiệm vụ, chỉ thị công tác đối với các tổ chức và cá nhân được phân công tổ chức thực hiện.

3. Đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học đã được Bộ duyệt sẽ do Thường trực Hội đồng (qua công tác cụ thể của Văn phòng Hội đồng) kết hợp với Học viện Tài chính (trong chức năng quản lý khoa học) theo dõi việc tổ chức thực hiện.

4. Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho cá nhân hoặc cho một số nhóm cán bộ khoa học trong và ngoài Hội đồng thực hiện (nếu là một tập thể nghiên cứu khoa học thì có thể chỉ định chủ nhiệm chương trình, chủ nhiệm đề tài).

5. Thành viên Hội đồng khi tham gia trực tiếp vào nhóm thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học thì hoạt động với tư cách là một cán bộ khoa học có thể hoặc chủ trì nhóm, tổ hoặc chỉ là một thành viên dưới sự chủ trì của một cán bộ khác.

    6. Chế độ và lề lối làm việc của Hội đồng:

-          Hội đồng họp định kỳ 6 tháng 1 lần, khi cần thiết Hội đồng họp bất thường và do Thường trực quyết định triệu tập.

-          Hội đồng được sử dụng thời gian chính quyền để tổ chức các kỳ họp và các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

-          Thường trực Hội đồng họp định kỳ 2 tháng 1 lần, có thể họp bất thường hoặc mở rộng theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.

-          Chương trình và nội dung các kỳ họp của Hội đồng phải được thông báo (bằng văn bản) trước cho các thành viên ít nhất là một tuần trước khi họp; nếu là các công trình khoa học, các đề án cải tiến chính sách, chế độ quản lý tài chính phải đưa ra xem xét, đánh giá thì phải gửi trước ít nhất là hai tuần trước khi họp.

-          Các thành viên trước khi tham gia các kỳ họp của Hội đồng cần nghiên cứu chương trình, nội dung và các tài liệu đã được gửi tới, chuẩn bị sẵn các ý kiến đóng góp cho Hội nghị, đối với các công trình khoa học, các đề án thì nhận xét phải được viết thành văn bản.

            7. Quan hệ giữa HĐKHTC với Học viện Tài chính, với các Hội đồng khoa học của các đơn vị khác trực thuộc Bộ là quan hệ phối hợp. Trong quan hệ này, HĐKHTC làm chức năng tư vấn khoa học của ngành cho Bộ trưởng, không có chức năng quản lý chung các hoạt động khoa học của ngành.

Học viện Tài chính, các Hội đồng khoa học của các đơn vị trực thuộc Bộ vừa tranh thủ sự hướng dẫn giúp đỡ ý kiến của HĐKHTC, vừa giúp Hội đồng triển khai thực hiện chức năng của Hội đồng qua các hoạt động nghiên cứu, thông tin và quản lý của mình.

          8. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng cũng như kinh phí quản lý khoa học của ngành do Học viện Tài chính lập kế hoạch hàng năm trình Bộ phê duyệt và kinh phí được duyệt sẽ chuyển vào tài khoản của Học viện Tài chính, việc chi tiêu và quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành.

HĐKHTC và các Hội đồng chuyên đề, Học viện Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định này.

 

   BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                                                   

 

 

 

 

Các tin khác