Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN

Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN 21/10/2011 15:33:00 642

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN

21/10/2011 15:33:00

Nghiên cứu nâng cao vai trò, hiệu lực của Quốc hội trong việc quyết định dự toán NSNN, phân bổ NSTW và phê chuẩn quyết toán NSNN, (đề tài năm 2009-2010). Chủ nhiệm: TS Hoàng Đức Thụ. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính. Chưa có sản phẩm