Luận cứ xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kinh tế - tài chính nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam

Luận cứ xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kinh tế - tài chính nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam 21/10/2011 15:30:00 736

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Luận cứ xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kinh tế - tài chính nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam

21/10/2011 15:30:00

Luận cứ xây dựng và hoàn thiện các giải pháp kinh tế - tài chính nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam, (đề tài năm 2004-2006). Chủ nhiệm: GS.,TSKH Tào Hữu Phùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban KTNS của QH. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học tài chính - Học viện Tài chính