Quy định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia

12/04/2024 17:03:00

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/5/2024.

Lấy ý kiến quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

10/04/2024 17:23:00

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành công văn số 3563/BTCĐT lấy ý kiến các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

18/09/2023 15:46:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý ngừơi giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định 69 có nhiều nội dung sửa đổi đáng chú ý liên quan tới bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/9/2023.

Bổ sung quy định về tăng/giảm tối đa 25% phí bảo hiểm đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

13/09/2023 15:07:00

Đây là một trong số các nội dung đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP (Nghị định 67) quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa được Chính phủ ban hành mới đây. Quy định này được kỳ vọng là tạo điều kiện cho doanh nghiêp bảo hiểm chủ động đánh giá rủi ro với các đối tượng bảo hiểm, từ đó đưa ra mức phí bảo hiểm phù hợp.

Hồ sơ miễn thuế liên quan đến bất động sản khi bỏ sổ hộ khẩu

02/08/2023 10:27:00

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Thông tư số 43). Trong đó, Thông tư số 43 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

31/07/2023 10:21:00

Đây một trong số những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 (Thông tư 51).

Liên kết website