Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

18/09/2023 15:46:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (Nghị định 69) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý ngừơi giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định 69 có nhiều nội dung sửa đổi đáng chú ý liên quan tới bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/9/2023.

Bổ sung quy định về tăng/giảm tối đa 25% phí bảo hiểm đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

13/09/2023 15:07:00

Đây là một trong số các nội dung đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP (Nghị định 67) quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa được Chính phủ ban hành mới đây. Quy định này được kỳ vọng là tạo điều kiện cho doanh nghiêp bảo hiểm chủ động đánh giá rủi ro với các đối tượng bảo hiểm, từ đó đưa ra mức phí bảo hiểm phù hợp.

Hồ sơ miễn thuế liên quan đến bất động sản khi bỏ sổ hộ khẩu

02/08/2023 10:27:00

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Thông tư số 43). Trong đó, Thông tư số 43 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Giảm dự toán chi từ ngân sách ở một số đơn vị sự nghiệp công lập

31/07/2023 10:21:00

Đây một trong số những nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư số 51/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 (Thông tư 51).

Hướng dẫn quản lý, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

27/07/2023 14:32:00

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2023.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tối thiểu là 750 tỷ đồng

12/07/2023 16:35:00

Ngày 01/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó quy định về vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm.

Liên kết website