Kế hoạch công tác năm 2014
Quyết định số 2695/QĐ-BTC ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ...Quyết định số 1982/QĐ-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện...Quyết định Số: 544/QĐ-HĐPH Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính năm 2014Quyết định số 615/QĐ-BTC V/v  Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014Quyết định số 127/QĐ-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Chương trình xây dựng Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trong năm 2014Quyết định số 329/QĐ-BTC ngày 20/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014Quyết định số 151/QĐ-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện, đánh giá thi hành năm 2014Quyết định số 120/QĐ-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014Quyết định số 07/QĐ-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2014