Kế hoạch công tác năm 2015
Quyết định 3332/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Tài chínhQuyết định 3311/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Tài chínhQuyết định 2760/QĐ-BTC ban hành quy chế phối hợp trong công tác pháp chế giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chínhQuyếu định 2695/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài chínhQuyết định 67/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ Tài chínhKế hoạch triển khai Ngày pháp luật tài chính và Ngày pháp luật Việt Nam năm 2015Quyết định số 55/QĐ-BTC về chương trình xây dựng văn bản QPPL do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyềnQuyết định số 3262/QĐ-BTC ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2015Quyết định số 2363/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015Quyết định số 3360/QĐ-BTC ban hành kế hoạch rà soát văn bản QPPL 2015Quyết định số 3314/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản năm 2015Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Tài chínhKế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Tài chính