Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính 25/01/2024 10:10:00 207

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

25/01/2024 10:10:00

Ngày 08/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTC quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

Theo đó, thời hạn bảo hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính được quy định cụ thể như sau:

(1) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản vĩnh viễn như: Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch dài hạn và trung hạn về tài chính - ngân sách; hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; hồ sơ về phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu; báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn…

(2) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 70 năm như: Hồ sơ quản lý tài chính theo nguồn vay hoặc vốn ODA hằng năm; hồ sơ quản lý tài chính đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam…

(3) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 50 năm như: Hồ sơ quản lý danh mục nợ công; hồ sơ thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; hồ sơ công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

(4) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 30 năm như: Hồ sơ tham gia về chính sách tiền lương, chế độ... thuộc lĩnh vực hành chính, sự nghiệp…

(5) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 20 năm như: Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội/Hội đồng nhân dân của cơ quan; hồ sơ chỉ tiêu tài chính, ngân sách của các chương trình, dự án đầu tư công…

(6) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 15 năm như: Hồ sơ cho ý kiến về phương án, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các bộ, ngành và địa phương; hồ sơ tham gia ý kiến với cơ quan có liên quan về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm…

(7) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 10 năm như: Hồ sơ tham gia về các đề án, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, phương án tài chính các dự án không sử dụng vốn nhà nước; hồ sơ thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hằng năm (quyết toán theo niên độ)…

(8) Các loại hồ sơ, tài liệu được bảo quản 05 năm như: Báo cáo tài chính; báo cáo tài chính đã được kiểm toán; báo cáo tài chính riêng, hợp nhất của các ngân hàng, công ty xổ số, casino và trò chơi có thưởng (09 tháng, 06 tháng, quý, tháng); tài liệu về tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Hồ sơ dự thi, bài thi)…

Thông tư số 01/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 và thay thế Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính.

H.T

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%