Quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

Quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính 03/01/2024 16:13:00 233

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

03/01/2024 16:13:00

Ngày 01/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Theo đó, Thông tư số 72/2023/TT-BTC đã quy định cụ thể tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính như sau:

Thứ nhất, phân loại theo thẩm quyền thành lập

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;

- Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, phân loại theo mức độ tự chủ:

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Đồng thời, Thông tư số 72/2023/TT-BTC quy định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

- Không còn chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP;

- Không xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP;

- Không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị không có đơn vị sự nghiệp công lập khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, hợp nhất;

Không đảm bảo mức độ tự chủ từ 30% trở lên chi thường xuyên hoặc có 30% số lượng người làm việc trở lên được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này (đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực) ...

Không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có);

- Đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2024.

N.B

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%