Sửa đổi quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, giao dịch trái phiếu, giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch các loại chứng khoán

Sửa đổi quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, giao dịch trái phiếu, giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch các loại chứng khoán 03/01/2024 15:42:00 191

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Sửa đổi quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, giao dịch trái phiếu, giao dịch chứng khoán phái sinh và giao dịch các loại chứng khoán

03/01/2024 15:42:00

Ngày 15/11/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán.

Theo đó, Thông tư số 69/2023/TT-BTC đã quy định một số nôi dung mới như sau:

1. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Trước ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận, xem xét hồ đăng niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng trở lên.

3. Từ ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận xem xét hồ đăng niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

4. Từ ngày 01/7/2025, Sở Giao dịch Chứng khoánNội không tiếp nhận hồ đăng niêm yết cổ phiếu mới của tổ chức.

5. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoánNội hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/12/2023.

Q.C

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%