Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026 11/08/2023 18:43:00 362

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026

11/08/2023 18:43:00

Ngày 17/7/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026.

Theo đó, Thông hướng dẫn yêu cầu khi xây dựng dự toán NSNN năm 2024 như sau:

- Dự toán NSNN năm 2024 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN và các văn bản pháp luật khác có liên quan phù hợp với:

+ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các mục tiêu theo các Nghị quyết của Trung ương;

+ Các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương theo quy định, các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền có liên quan;

+ Có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ tính toán;

+ Phù hợp với đánh giá tình hình thực hiện năm 2023 và 03 năm 2021-2023.

- Các bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khi xây dựng dự toán:

+ Cần tính tới việc rà soát lồng ghép, bãi bỏ các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả;

+ Chỉ đề xuất ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi cân đối được nguồn thực hiện;

+ Dự kiến đầy đủ nhu cầu NSNN theo phân cấp thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ khâu xây dựng dự toán những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thông hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi năm 2024.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 31/8/2023.

Q.C

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%