Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022

Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022 26/12/2022 11:33:00 217

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022

26/12/2022 11:33:00

Ngày 12/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 159/NQ-CP về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022.

Theo đó, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2022, Chính phủ đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 02 Đề nghị xây dựng Luật quan trọng, phức tạp, có phạm vi điều chỉnh rộng và tác động lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và đời sống Nhân dân, gồm Đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các chính sách mới nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xác định rõ vị trí, vai trò của văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong thời gian tới và thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường, trong đó xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường phù hợp với yêu cầu trong nước và cam kết quốc tế.

Chính phủ đánh giá cao các cơ quan chủ trì soạn thảo đã chuẩn bị Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật cơ bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các Thành viên Chính phủ, cơ quan liên quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm, góp ý hoàn thiện nhiều vấn đề lớn, bám sát thực tiễn, đề xuất các giải pháp chính sách để khắc phục bất cập, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo và các bộ, cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện chính sách tại các Đề nghị xây dựng Luật trình Chính phủ tại phiên họp này với yêu cầu:

(i) Bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Kế hoạch, Chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, hoàn thiện chính sách tại các Đề nghị xây dựng Luật nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(ii) Tập trung rà soát kỹ phạm vi, đối tượng, nội dung của chính sách tại các Đề nghị xây dựng Luật, bảo đảm bao quát hết các đối tượng điều chỉnh, xây dựng hành lang pháp lý tạo động lực, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển, tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc, tồn tại của quy định hiện hành, bảo đảm quyền lợi của các đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

(iii) Hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm của các cấp trong quản lý nhà nước gắn với bảo đảm tăng cường nguồn lực, năng lực thực thi pháp luật cho các địa phương, cơ quan, tổ chức. Chính phủ, các cơ quan trung ương tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ hoạch định chiến lược, xây dựng thể chế, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, xử lý vi phạm, tránh trực tiếp giải quyết sự vụ, công việc đã phân cấp.

(iv) Rà soát các quy định pháp luật có liên quan về áp dụng pháp luật, chuyển tiếp áp dụng pháp luật, không để khoảng trống pháp luật trong tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; thực hiện đúng Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc không lồng ghép các quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế vào luật.

(v) Các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, góp ý của các bộ, cơ quan liên quan rà soát; tăng cường lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn trong quá trình đề xuất chính sách và soạn thảo; hoàn thiện các hồ sơ Đề nghị xây dựng luật, thống nhất các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng của chính sách tại các Đề nghị xây dựng Luật./.

Q.C

 

Các tin khác

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%