Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 25/11/2021 16:55:00 1054

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

25/11/2021 16:55:00

Ngày 2/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1845/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính như sau:

Thứ nhất, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của THTK, CLP giai đoạn 2021-2025

Chương trình đã xác định mục tiêu của THTK, CLP là triệt để THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đề ra các yêu cầu, nhiệm vụ trong tâm trong THTK, CLP của giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, Chương trình đề ra một số chỉ tiêu tiết kiệm trong 08 nhóm lĩnh vực như sau: (i) trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN; (ii) trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; (iii) trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; (iv) trong quản lý, sử dụng tài sản công; (v) trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; (vi) trong quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; (vii) trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; (viii) trong quản lý lao động và thời gian lao động. Trong đó, Chương trình nhấn mạnh một số nội dung như sau:

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, hướng tới mục tiêu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tỷ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62 - 63% tổng chi ngân sách nhà nước, trong tổ chức thực hiện phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%.

- Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; thực hiện cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất, hướng đến mục tiêu năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi cả nước. Tăng cường quản lý việc mua sắm tài sản công, hạn chế mua xe ô tô công và thiết bị đắt tiền.

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin. Rà soát, xử lý các tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, hoàn tất việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thứ ba, để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm nêu trên, tại Chương trình tổng thể đã đề ra các giải pháp cụ thể như: tăng cường công tác chỉ đạo việc THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; tăng cường thực hiện công khai, giám sát THTK, CLP; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP./.

Đ.H

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 2 lượt bình chọn
5
50%
4
0%
3
50%
2
0%
1
0%