Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định mua sắm tài sản công

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định mua sắm tài sản công 20/10/2021 10:56:00 1239

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyền quyết định mua sắm tài sản công

20/10/2021 10:56:00

Cử tri Hòa Bình đề nghị sửa đổi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết về mua sắm tài sản công theo hướng các cơ quan, đơn vị chủ động mua sắm, đảm bảo công việc và không ảnh hưởng đến quyền tự chủ của cơ quan, đơn vị vì thực tiễn thực hiện còn nhiều bất cập trong việc kịp thời bổ sung, thay thế trang thiết bị máy móc phục vụ công việc, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định:

“1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.

Như vậy, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương được thực hiện theo phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đối với tỉnh Hòa Bình, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình; trong đó, có nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công.

Vì vậy, trường hợp việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại tỉnh Hòa Bình còn bất cập như cử tri phản ánh thì đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình chuyển kiến nghị của cử tri tới Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Kim Chung

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%