Trả lời cử tri về mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trả lời cử tri về mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án 17/08/2021 10:01:00 497

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trả lời cử tri về mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

17/08/2021 10:01:00

Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao hòa giải viên Tòa án.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án ngày 16/6/2020, trong đó: Tại Khoản 3 Điều 9 giao Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tại khoản 3 Điều 6 quy định: “Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án”.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9; trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định về mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án; ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định và Bộ Tài chính ban hành 01 Thông tư gồm: Nghị định số 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao hòa giải viên Tòa án. Nghị định số 16/2021/NĐ-CP của Chính phủ không quy định ban hành Thông tư hướng dẫn và Nghị định đã quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao hòa giải viên Tòa án.

Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Theo đó, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính.

Do vậy, việc quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu nộp, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và chi thù lao cho Hòa giải viên tại Tòa án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 92/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

T.N