Đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 17/08/2021 17:57:00 1088

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

17/08/2021 17:57:00

Cử tri tỉnh Lao Cai đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tăng mức kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Theo cử tri tỉnh Lào Cai, hiện nay Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật có quy định về định mức tối đa kinh phí xây dựng văn bản quy phạm, cụ thể: Định mức tối đa kinh phí xây dựng văn bản quy phạm đối với cấp tỉnh 10 triệu đồng/văn bản; cấp huyện: 8 triệu đồng/văn bản; cấp xã: 6 triệu đồng/ văn bản. Cử tri tỉnh Lào Cai cho rằng mức kinh phí này là quá thấp, không bảo đảm chi phí cho công tác soạn thảo và ban hành văn bản đặc biệt là các văn bản phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách phải thực hiện nhiều hoạt động phức tạp, tốn nhiều nguồn lực về tài chính cũng như con người (như hoạt động khảo sát, đánh giá tác động, mời chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng chính sách...).

Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong đó:

- Điều 179 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

+ Khoản 1 quy định: Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành.

+ Khoản 2 quy định: Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ quan thực hiện được sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để bổ sung vào kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Theo Điều 5 và Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính:

+ Khoản 2 Điều 5 quy định: Ngoài định mức phân bổ kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

+ Khoản 1 Điều 7 quy định: Căn cứ khả năng ngân sách và tình tình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp.

Theo các quy định trên, căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Ngoài định mức phân bổ kinh phí đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 338/2016/TT-BTC. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện pháp luật cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung vào kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 179 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định: Các nội dung chi, mức chi tại Điều 3, Điều 4 thông tư mang tính hướng dẫn; căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Điều 4 thông tư này) trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, địa phương nghiên cứu quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC để thực hiện.

T.N