Đã có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Đã có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 17/08/2021 18:59:00 953

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Đã có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

17/08/2021 18:59:00

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Theo đó, cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị hoàn thiện điểm d Khoản 3 Điều 17 “Dự thảo Nghị định PPP”: sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bổ sung (mới) Khoản 3 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, như sau:

d) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 Điều 17 Nghị định 69/2019/NĐ-CP như sau:

“2. Đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật có liên quan và theo quy định của Hợp đồng BT đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Đối với các dự án BT đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc đã có kết quả chọn lựa nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu và đủ điều kiện chuyển tiếp theo quy định của Luật PPP, trong đó quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật có liên quan và theo Hợp đồng BT đã ký theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng”.

Trong công văn trả lời cử tri TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính cho biết, ngày 29/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; trong đó tại Điều 90 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ và tại Điều 91 đã hướng dẫn chuyển tiếp quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến cử tri để nghiên cứu, thực hiện.

HP