Quy định về đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Quy định về đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 16/08/2021 17:08:00 9602

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định về đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

16/08/2021 17:08:00

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (không có khái niệm doanh nghiệp công ích) được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nếu đáp ứng đủ điều kiện đặt hàng theo quy định pháp luật.

Cử tri tỉnh Bắc Ninh có kiến nghị: Bắc Ninh hiện có 04 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đã được cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần thuộc lĩnh vực thu gom vận chuyển xử lý chất thải vệ sinh môi trường, cấp nước đô thị, thoát nước đô thị, bảo trì giao thông đường bộ. Tuy nhiên, Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thì chỉ còn dịch vụ thoát nước đô thị là dịch vụ công ích, các lĩnh vực môi trường, cấp nước đô thị, bảo trì giao thông đường bộ đã chuyển sang dịch vụ công. Như vậy, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thu gom vận chuyển xử lý chất thải vệ sinh môi trường, cấp nước đô thị, thoát nước đô thị, bảo trì giao thông đường bộ có được tiếp tục xác định thuộc lĩnh vực công ích để đề xuất chuyển đổi mô hình theo doanh nghiệp công ích hay không?

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết:

1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2020 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Theo đó:

- Tại Phụ lục I (Biểu số 2, Mục II) ban hành kèm theo Nghị định quy định dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng, gồm: 1. Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;…..; 3. Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; 4. Dịch vụ chiếu sáng đô thị; 5. Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng.

Trước đây, các dịch vụ này là sản phẩm, dịch vụ công ích; thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện đấu thầu theo quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, các dịch vụ trên được Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc chưa tính đủ chi phí trong giá và được ngân sách nhà nước hỗ trợ; do đó, căn cứ quy định tại khoản 3 (dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước) và khoản 4 (sản phẩm, dịch vụ công ích) Điều 3 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thì các dịch vụ này là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; không còn là sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Tại khoản 3 Điều 2 quy định đối tượng áp dụng: 3. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, đơn vị (bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập không trực thuộc cơ quan được giao kinh phí để đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công), hợp tác xã có tư cách pháp nhân, các cá nhân hành nghề độc lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật có chức năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công phù hợp với yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước (sau đây gọi chung là nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc là nhà thầu trong trường hợp tham gia đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu); các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

- Tại Điều 12 quy định điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Điều 16 quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

- Tại Điều 17 quy định điều kiện đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Điều 21 quy định về về đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP nêu trên, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (không có khái niệm doanh nghiệp công ích) được Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nếu đáp ứng đủ điều kiện đặt hàng theo quy định tại Điều 12 hoặc được đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nếu đáp ứng đủ điều kiện đặt hàng quy định tại Điều 17. Các doanh nghiệp cũng được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, được quy định tại Điều 16 và Điều 21 của Nghị định 32/2019/NĐ-CP.

Đồng thời, pháp luật hiện hành cũng không có quy định chuyển đổi mô hình công ty cổ phần sang doanh nghiệp công ích như nội dung kiến nghị của cử tri. Các công ty cổ phần là doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường; việc doanh nghiệp tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích ra thị trường thông qua giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Thu Trang