Kinh phí cho công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục được thực hiện theo Thông tư 122/2011/TTLT-BTC-BTP

Kinh phí cho công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục được thực hiện theo Thông tư 122/2011/TTLT-BTC-BTP 16/08/2021 17:07:00 740

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Kinh phí cho công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục được thực hiện theo Thông tư 122/2011/TTLT-BTC-BTP

16/08/2021 17:07:00

Cử tri tỉnh Bình Dương và Lào Cai cùng có chung đề nghị Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan sớm phối hợp ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết:

Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP. Do Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP quy định một số chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức kinh phí lập báo cáo rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy, ngày 18/10/2018, Bộ Tư pháp có công văn số 4002/BTP-KTrVB gửi Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP nêu trên; trong đó, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Ngày 21/5/2018 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ: Bãi bỏ các chế độ hỗ trợ ngoài lương đối với cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, hội thảo... (khoản 4 mục III); Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị (khoản 2.2 mục II). Đồng thời, ngày 16/8/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó giao Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập theo các nội dung nêu tại tiết đ điểm 3.1 khoản 3 mục II và các giải pháp tài chính nêu tại khoản 4 mục II của Nghị quyết số 27-NQ/TW khóa XII, hoàn thành trong quý IV năm 2018.

Trong bối cảnh Đảng, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt triển khai chủ trương cải cách chính sách tiền lương như đã nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP để thực hiện trong thời gian ngắn là khó khả thi và chưa thực sự cần thiết. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP và tạm dừng sửa đổi, bổ sung thông tư này.

Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất của Bộ Tư pháp và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 14146/BTC-HCSN ngày 15/11/2018 về việc tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới.

Ngày 04/12/2018 Văn phòng Chính phủ có công văn số 11784/VPCP-PL thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP cho đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới.

Do vậy, Bộ Tài chính thông tin đến cử tri nội dung nêu trên.

Thu Trang