Quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP không ảnh hưởng tới việc thực hiện thu hồi đất

Quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP không ảnh hưởng tới việc thực hiện thu hồi đất 16/08/2021 17:06:00 4503

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP không ảnh hưởng tới việc thực hiện thu hồi đất

16/08/2021 17:06:00

Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị bổ sung nội dung xử phạt về hành vi không chấp hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ làm cơ sở thực hiện xử phạt và thu hồi đất trong trường hợp không chấp hành.

Cụ thể: Theo điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, việc thu hồi đất đối với các doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và đã bị cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế nhưng không chấp hành được thực hiện khi đáp ứng hai điều kiện: Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước (thực hiện không đầy đủ hoặc không thực hiện); đồng thời đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành. Tuy nhiên, việc xử phạt về hành vi không chấp hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đã không còn được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020) thay thế Chương I và Chương III Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, nên không thực hiện được. Vì vậy, không thể thực hiện thu hồi đất theo các quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, khoản 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là việc áp dụng biện pháp theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan, buộc người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời theo điểm c khoản 3 Điều 125 Luật Quản lý thuế năm 2019, trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo quy định. Do đó, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ chỉ quy định xử phạt đối với hành vi không nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế khi được cơ quan thuế giao, gửi theo quy định của pháp luật và không quy định chế tài xử phạt đối với trường hợp không chấp hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Thứ hai, pháp luật về đất đai quy định thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau:

Điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.”

- Khoản 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

“13. Bổ sung Điều 15a như sau:

Điều 15a. Thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất

Việc thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai được thực hiện trong trường hợp người sử dụng đất không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật mà đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành.””

Căn cứ quy định nêu trên, người sử dụng đất bị thu hồi đất theo điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 khi: người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.

Luật Đất đai năm 2013 và khoản 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP không quy định người sử dụng đất bị xử phạt về hành vi không chấp hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là 01 điều kiện thu hồi đất. Do đó, quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP không ảnh hưởng tới việc thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thu Trang