Quy định về áp dụng phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm dịch vụ thủy lợi

Quy định về áp dụng phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm dịch vụ thủy lợi 16/08/2021 17:05:00 2140

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Quy định về áp dụng phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm dịch vụ thủy lợi

16/08/2021 17:05:00

Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị về một số nội dung liên quan đến: Quy định về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc áp dụng phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm dịch vụ thủy lợi...

Cụ thể cử tri tỉnh Phú Thọ cho biết, về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích thủy lợi: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 129/2017/NĐ-CP: “Căn cứ vào dự toán và giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, cơ quan được giao quản lý tài sản ký hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.” Hiện nay, một số tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước đã được giao cho doanh nghiệp vừa thực hiện quản lý, vừa thực hiện khai thác. Do vậy, đề nghị có hướng dẫn về việc ký kết hợp đồng đối với các tài sản đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu, xem xét đối với nội dung trên tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định số 129/2017/NĐ-CP và một số quy định của Luật đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất cho các ngành, địa phương thực hiện.

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết:

1. Quy định về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Tại Điều 7 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp như sau:

“Việc giao quản lý tài sản, quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật chuyên ngành về thủy lợi và pháp luật có liên quan.”

2. Về áp dụng phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm dịch vụ thủy lợi:

- Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ có quy định về khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: “3. Căn cứ vào dự toán và giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan được giao quản lý tài sản ký hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.”

- Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, quy định:“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương.”

- Tại Phụ lục 2 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đặt hàng hoặc đấu thầu:

“I. Sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đặt hàng

1. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

….

* Sản phẩm, dịch vụ công ích tại khoản 1 Mục I này thực hiện đặt hàng, trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định thực hiện phương thức giao nhiệm vụ thì được thực hiện giao nhiệm vụ; nhưng khuyến khích áp dụng hình thức đặt hàng.

(Theo quy định tại pháp luật chuyên ngành: điểm a khoản 3 Điều 23 của Luật Thủy lợi năm 2017 quy định:

“3. Cơ quan quản lý công trình thủy lợi quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này quyết định phương thức khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước như sau:

a) Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý, khai thác và thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ;”)

II. Sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng

1. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và công trình thủy lợi nhỏ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

...”

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ đã quy định quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và công trình thủy lợi nhỏ thì áp dụng theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công ích về quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Đối với đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt thì có thể áp dụng theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Các nội dung của Hợp đồng đặt hàng về cung cấp dịch vụ thủy lợi thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Thủy lợi năm 2017 và Mẫu số 03 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Việc giao quản lý tài sản, quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan), pháp luật chuyên ngành về thủy lợi và pháp luật có liên quan.

3. Việc giao dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) và pháp luật khác có liên quan.

Thu Trang