Các tài sản cố định của cơ quan quản lý nhà nước không tính khấu hao

Các tài sản cố định của cơ quan quản lý nhà nước không tính khấu hao 16/08/2021 17:05:00 5727

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Các tài sản cố định của cơ quan quản lý nhà nước không tính khấu hao

16/08/2021 17:05:00

Cử tri Tp Hà Nội nêu kiến nghị để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước, đề nghị nghiên cứu quy định đối với các công trình xây dựng cơ bản đang trong thời gian khấu hao thì không được sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước để sửa chữa.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết:

1. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó quy định:

”Điều 12. Phạm vi tài sản cố định tính hao mòn, khấu hao

1. Tài sản cố định hiện có tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều phải tính hao mòn, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Các tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao theo quy định tại Điều 16 Thông tư này gồm:

a) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

b) Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ theo quy định của pháp luật;

c) Tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi quy định tại điểm a, điểm b khoản này được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật.

3. Các loại tài sản cố định sau đây không phải tính hao mòn, khấu hao:

a) Tài sản cố định là quyền sử dụng đất đối với các trường hợp phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản quy định tại Điều 100 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

b) Tài sản cố định đặc thù quy định tại Điều 5 Thông tư này, trừ tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Tài sản cố định đang thuê sử dụng;

d) Tài sản cố định bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ Nhà nước:

đ) Tài sản cố định đã tính đủ hao mòn hoặc đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được;

e) Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn hoặc chưa khấu hao hết giá trị nhưng đã hỏng không tiếp tục sử dụng được.

Điều 16. Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

1. Đối với tài sản cố định quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này và tài sản cố định quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư này được sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị thực hiện chế độ quản lý, trích khấu hao theo quy định áp dụng cho doanh nghiệp.”

2. Căn cứ các quy định trên, các tài sản cố định (bao gồm nhà, công trình xây dựng) của cơ quan quản lý nhà nước chỉ tính hao mòn, không tính khấu hao. Các tài sản này không được sử dụng vào việc cung cấp các dịch vụ công, không mang lại nguồn thu dịch vụ nên ngân sách nhà nước cấp kinh phí để sửa chữa tài sản cố định trong quá trình sử dụng.

3. Đối với công trình xây dựng cơ bản của đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị sự nghiệp công lập được chia làm 04 loại theo mức độ tự chủ tài chính, cụ thể như sau:

- Đơn vị nhóm 1: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, giá dịch vụ sự nghiệp công xác định theo cơ chế thị trường, có tính đủ khấu hao tài sản cố định và có tích lũy dành chi đầu tư. Theo đó, chi phí khấu hao tài sản cố định của đơn vị nhóm 1 đã được tính vào giá dịch vụ, việc sửa chữa tài sản cố định của đơn vị nhóm 1 do đơn vị tự đảm bảo từ nguồn thu dịch vụ sự nghiệp của đơn vị.

- Đơn vị nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên được Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí (không bao gồm khấu hao tài sản cố định) và Đơn vị nhóm 3: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí. Đối với đơn vị nhóm 2 và nhóm 3, có hai trường hợp như sau:

+ Trường hợp nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá không bao gồm khấu hao tài sản cố định và không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết. Khi đó, căn cứ Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 45/2018/TT-BTC thì tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập không phải trích khấu hao, chi phí sửa chữa tài sản cố định trong quá trình sử dụng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

+ Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản cố đinh vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết mà không hình thành pháp nhân mới theo quy định của pháp luật. Khi đó, căn cứ Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 45/2018/TT-BTC thì tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao trong quá trình sử dụng để thực hiện các hoạt động trên. Theo đó, chi phí sửa chữa tài sản cố định của đơn vị được đơn vị tự đảm bảo từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết trên.

- Đơn vị nhóm 4: là đơn vị không có nguồn thu sự nghiệp hoặc có mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên dưới 10% được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, do đó chi phí sửa chữa tài sản cố định của đơn vị nhóm 4 cũng do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán được giao hàng năm.

4. Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và sẽ quy định cụ thể vấn đề này khi ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thu Trang