Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 11/08/2021 09:29:00 1449

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

11/08/2021 09:29:00

Ngày 27/7/2021, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 17/2021/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Hai theo quy trình tại một kỳ họp).

Nghị quyết cũng điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai (tháng 10/2021) sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10/2022).

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, tại Kỳ họp thứ Ba sẽ trình Quốc hội thông qua các dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có). Đồng thời, cho ý kiến về các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Tại kỳ họp thứ Tư, trình Quốc hội thông qua các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Q.C