Họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công; Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

Họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công; Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện 06/08/2020 09:52:00 375

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển 03 đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công; Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

06/08/2020 09:52:00

Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, Bộ Tài chính đã chủ trì thực hiện pháp điển 03 đề mục: đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công (đề mục số 3, chủ đề số 28 về Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước); đề mục Thuế tiêu thụ đặc biệt và đề mục Thuế bảo vệ môi trường (đề mục số 12 và đề mục số 5, chủ đề số 33 về Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác) theo quy định. Sau khi hoàn thiện, Bộ Tài chính đã có công văn số 8429/BTC-PC ngày 10/7/2020 và công văn số 8451/BTC-PC ngày 13/7/2020 gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo kết quả pháp điển 03 đề mục nêu trên. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, ngày 21/7/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1617/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển các đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công; Thuế bảo vệ môi trường; Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thực hiện quy định tại Điều 10 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và Quyết định số 1617/QĐ-BTP, chiều ngày 31/7/2020 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả pháp điển đối với 03 đề mục nêu trên.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện pháp điển đối với 03 đề mục, theo đó đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện pháp điển các đề mục trên bảo đảm đúng theo quy định, cụ thể:

- Về trình tự, thủ tục pháp điển của các đề mục: Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện pháp điển 03 đề mục: Quản lý, sử dụng tài sản công; Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế bảo vệ môi trường đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

-  Về tính chính xác, đầy đủ của QPPL trong các đề mục:

(1) Đối với đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công: Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục này bao gồm 45 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành) và 38 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

(2) Đối với đề mục Thuế tiêu thụ đặc biệt: Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục này bao gồm 03 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 12 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

(3) Đối với đề mục Thuế bảo vệ môi trường: Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xác định đề mục này bao gồm 04 văn bản đang còn hiệu lực có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính) và 06 văn bản có nội dung liên quan đến Đề mục.

- Về sự phù hợp của vị trí QPPL trong các đề mục: Các thành viên trong Hội đồng thẩm định tham dự đều đánh giá vị trí của các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của các đề mục đã bảo đảm đúng nguyên tắc: Điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện chỉ dẫn theo quy định.

 

ảnh.jpg

- Về cấu trúc của đề mục:

Đề mục "Quản lý, sử dụng tài sản công" được cấu trúc theo bố cục của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Luật gốc được sử dụng làm tên gọi của đề mục) với 10 Chương; đề mục "Thuế tiêu thụ đặc biệt" được cấu trúc theo bố cục của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt với 04 Chương và đề mục "Thuế bảo vệ môi trường" được cấu trúc theo bố cục của Luật Bảo vệ môi trường cũng bao gồm 04 Chương.

Kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến của các thành viên của Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Duy Thắng – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL thay mặt Hội đồng thẩm định nhận định: Kết quả pháp điển 03 đề mục do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện: Quản lý, sử dụng tài sản công; Thuế tiêu thụ đặc biệt và Thuế bảo vệ môi trường bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 10 Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; sớm chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp sắp xếp vào chủ đề, trình Chính phủ thông qua theo quy định./.

Q.C