Danh mục Thông tư ban hành trong Quý III/2017

Danh mục Thông tư ban hành trong Quý III/2017 29/09/2017 16:38:00 983

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Thông tư ban hành trong Quý III/2017

29/09/2017 16:38:00

Trong Quý III/2017, Bộ Tài chính đã soạn thảo, ban hành 26 Thông tư, cụ thể như sau:

STT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì soạn thảo

1

Thông tư số số 69/2017/TT-BTC ngày 7/7/2017 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính- ngân sách 03 năm

Vụ NSNN

2

Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

Vụ NSNN

3

Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Vụ ĐT

4

Thông tư số 73/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Vụ HCSN

5

Thông tư số 74/2017/TT-BTC ngày 19/7/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Vụ HCSN

6

Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 

Vụ ĐT

7

Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 4/5/2013 quy định quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

Cục QLCS

8

Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

KBNN

9

Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 1/8/2017 Sửa đổi bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 điều 48 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

TCT

10

Thông tư số 80/2017/TT- BTC ngày 2/8/2017 hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Cục QLCS

11

Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 9/8/2017 hướng dẫn thù lao báo chí cho người đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu

Vụ HCSN

12

Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.

Vụ ĐT

13

Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ

TCHQ

14

Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Vụ ĐT

15

Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Vụ TCNH

16

Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính 

UBCKNN

17

Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng NSNN

Vụ HCSN

18

Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 hướng dẫn Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Cục QLCS

19

Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017

Vụ HCSN

20

Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 về việc thi, quản lý và cấp chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên

Vụ CĐKT

21

Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất

Vụ HCSN

22

Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ khoản 7 điều 11 TT 156/2013/TT-BTC của BTC

TCT

23

Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 quy định quy chuẩn kĩ thuật QG đối với máy phát điện và dự trữ QG

TCDTNN

24

Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của NĐ số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

UBCKNN

25

Thông tư số 96/2017/TT-BTC ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương

Vụ CST

26

Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/7/2017 hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ

Cục TCDN

Nguyên Bình