Danh mục Thông tư ban hành trong Qúy I/2017

Danh mục Thông tư ban hành trong Qúy I/2017 05/04/2017 09:43:00 2222

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Danh mục Thông tư ban hành trong Qúy I/2017

05/04/2017 09:43:00

DANH MỤC THÔNG TƯ ĐÃ BAN HÀNH TRONG QUÝ I/2017

(Tính đến ngày 31/3/2017)

STT

Tên văn bản

Đơn vị
chủ trì

 

Thông tư số 01/2017/TT-BTC ngày 5/1/2017 hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC

Vụ TCNH

 

Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 6/1/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

Vụ HCSN

 

Thông tư số 03/2017/TT-BTC ngày 10/1/2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

TCDTNN

 

Thông tư số 04/2017/TT-BTC ngày 16/1/2017 hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP

Vụ TCNH

 

Thông tư số 05/2017/TT-BTC ngày 16/1/2017 hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Vụ PC

 

Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017

TCT

 

Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/1/2017 hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính

Vụ PC

 

Thông tư số 8/2017/TT-BTC ngày 3/2/2017 Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ bảo vệ môi trường

Vụ TCNH

 

Thông tư số 9/2017/TT-BTC ngày 6/2/2017 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia

TCDTNN

 

Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 6/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

UBCKNN

 

Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 8/2/2017 quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Vụ HCSN

 

Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10/2/2017 hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sang chế bảo vệ môi trường

Vụ ĐT

 

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN

KBNN

 

Thông tư số 14/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017

Vụ TCNH

 

Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 

Vụ HCSN

 

Thông tư số 16/2017/TT-BTC ngày 27/2/2017

Vụ PC

 

Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017

Vụ HCSN

 

Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017

Cục TH&TKTC

 

Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Vụ HCSN

 

Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC

TCT

 

Thông tư số 22/2017/TT-BTC ngày 15/3/2017 quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Vụ TCNH

 

Thông tư số 23/2017/TT-BTC ngày 16/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC

UBCKNN

 

Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã

Vụ CĐKT

 

Thông tư số 25/2017/TT-BTC ngày 30/3/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Vụ HCSN

 

Thông tư số 26/2017/TT-BTC ngày 30/3/2017 quy định việc công khai ngân sách của đơn vị dự toán ngân sách và tổ chức được NSNN hỗ trợ

Vụ HCSN

 

Thông tư số 27/2017/TT-BTC ngày 30/3/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí hàng hải

Vụ HCSN

 

   

Nguyên Bình